Poslopje Mladinskega doma     Zgornje nadstropje Izposojevalni pult

Domov

O nas
Katalog
COBISS
Postavitev gradiva
Poslovnik
Cenik
Publikacije
Bibliografija
Bralna značka
Zaposleni
Povezave

Über uns
Katalog
COBISS
Medienaufstellung
Büchereiordnung
Preisliste
Publikationen
Bibliographie
Leseabzeichen
Beschäftigte
Links

Home

Leta 1927 je Slovenska krščansko socialna zveza, ki se je kasneje preimenovala v Slovensko prosvetno zvezo, ustanovila centralno knjižnico, predhodnico današnje Slovenske študijske knjižnice, ki je največja knjižnica s slovenskim gradivom v Avstriji. Poleg te so pri posameznih prosvetnih društvih in župniščih obstajale manjše knjižnice. V času nacizma je bila slovenska beseda na Koroškem prepovedana, knjige zaplenjene in uničene, v kolikor jih ljudje niso poskrili, deloma pa vključene v celovško študijsko knjižnico. Žal je izginila tudi vsa dokumentacija. Po končani 2. svetovni vojni, ko je Slovenska prosvetna zveza leta 1946/1947 knjižnico obnovila, je bilo treba začeti znova. Do leta 1970 je bilo inventariziranih okoli 5000 knjig. Tedaj je s pomočjo Študijske knjižnice v Ravnah na Koroškem začela tudi izgrajevati zbirko potujoče knjižnice, ki naj oskrbuje društvene knjižnice po podeželju.
Gradivo je začelo hitro naraščati po letu 1973, ko je bil v Sloveniji sprejet zakon o obveznem izvodu, ki tudi našo knjižnico uvršča med prejemnice. Ko je bila leta 1975 nastavljena prva usposobljena knjižničarka, je knjižnica začela redno poslovati in se hitro razvijati. Mejnik v razvoju je bilo tudi leto 1985; Tedaj se je knjižnica preselila v poslopje novozgrajenega Mladinskega doma Slovenskega šolskega društva in uspela del gradiva postaviti po načelu prostega pristopa. Konec leta 1986 je začela izdelovati letno bibliografijo koroških publikacij; ta izhaja še danes vsako leto v Koroškem koledarju. Leta 1990 smo se vključili v avstrijsko zvezo splošnih knjižnic (Büchereiverband Österreichs). Zaradi velikega pritoka novih publikacij so postali prostori kmalu pretesni. Najhujšo prostorsko stisko je omilila prezidava leta 2002, čeprav je kar velik del gradiva še vedno postavljen v kletnih skladiščih.
Pri strokovni obdelavi gradiva pomeni mejnik leto 1997, ko smo se preko Interneta vključili v slovensko knjižnično mrežo COBISS in začeli izdelovati online katalog, in leto 2000, ko smo prešli na računalniško podprto izposojo gradiva. S tem je tudi Slovenska študijska knjižnica postala moderna javna knjižnica. Trenutno hrani okoli 130.000 knjig, zemljevidov, notnega gradiva, zvočnih in video kaset, zgoščenk itd. ter okoli 500 naslovov periodičnih publikacij in je tako največja knjižnica s slovenskim gradivom v Avstriji. Obiskovalci imajo dostop do interneta na treh računalnikih, na razpolago pa je tudi 10 čitalniških prostorov.
Konec leta 2006 je stopil v Sloveniji v veljavo nov zakon o obveznem izvodu, po katerem je knjižnica upravičena samo še do publikacij, izdanih z javnimi sredstvi, ostalo gradivo pa nakupuje s pomočjo subvencij Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Na vrh

Videoteka in mladinski oddelek

Dostop do Interneta
Aktualizirano 02.01.2011     © M. Domej 2003-2011