Koroška bibliografija za leto 2010/2011

Sestavila Marjeta Domej

Slovenska študijska knjižnica Celovec

 

 

Pričujoča bibliografija popisuje publikacije, ki so izšle v letu 2010 in 2011, izjemoma pa tudi prej, ki jih je knjižnica prejela od 1. oktobra 2010 do zaključka redakcije 28. septembra 2011.

 

Bibliografija popisuje serijske publikacije (tj. časnike, časopise, koledarje, zbornike, almanahe, ki izhajajo vsaj enkrat letno) in monografske publikacije (to je knjige, videokasete, zvočne kasete, CD, DVD, slikovno gradivo, zemljevide), katerih avtor je koroški Slovenec, ki jih je založila koroška slovenska založba in so pisane v slovenščini ali pa obravnavajo koroško slovensko tematiko. Ne popisuje tistih publikacij, ki jih je sicer založila slovenska koroška založba, vendar pa niso v slovenščini, njihov avtor ni Slovenec in ne govorijo o Slovencih. Izjema so le publikacije, ki so izšle v šteti zbirki, ki večinoma prinaša koroško sloveniko. Upošteva tudi nekatere publikacije, ki govorijo o Slovencih na avstrijskem Štajerskem in v italijanski Kanalski dolini ter splošnejše publikacije, ki govorijo o manjšinskem vprašanju. Bibliografija beleži tako tiskane publikacije kot tudi polpublikacije, deloma drobni tisk in razmnožene tipkopise. Prinaša tudi izbor člankov iz časopisov, revij, koledarjev in zbornikov, predvsem z namenom, da bi bila v pomoč pri strokovnem delu. Članke v časnikih upošteva le izjemoma. Kot vsak izbor je tudi ta subjektiven in nepopoln. Popis je urejen na podlagi univerzalne decimalne klasifikacije (UDK). Dodano je naslovno, imensko in predmetno kazalo.

 

Bibliografijo sem sestavila na podlagi gradiva, ki ga SŠK pridobiva v z obveznim izvodom publikacij iz Republike Sloveniji, z nakupi in darovi. Za izdelavo je bila uporabljena računalniška baza podatkov COBISS, vzajemna bibliografska in kataložna baza vseh slovenskih knjižnic, pri izgradnji katere od leta 1997 aktivno sodelujem. Prizadevala sem si narediti kar najbolj popoln pregled, vendar je možen tudi kakšen izpust zaradi tega, ker SŠK ne prejema celotnega slovenskega obveznega izvoda in ker so sredstva za nakup gradiva omejena. Posebno mogoče je, da sem spregledala kak članek, ki bi v bibliografijo sicer sodil, pa ga nisem mogla upoštevati, ker periodične publikacije ali zbornika SŠK nima, možnosti popisovanja v drugih knjižnicah pa so bile zaradi ostalih službenih dolžnosti zelo omejene.

 

Katalog Slovenske študijske knjižnice je dosegljiv na spletni strani knjižnice na Internetu, in sicer na naslovu http://www.celovec.sik.si, ali pa preko slovenskega vzajemnega kataloga na strani http://www.cobiss.si/. Tu naši člani lahko tudi naročajo želeno gradivo in podaljšujejo rok izposoje.

 

http://www.celovec.sik.si

E–mail: ssk@celovec.sik.si

 

 

 

0 SPLOŠNO. KULTURA. BIBLIOGRAFIJA. KORPORACIJE

 

1.
BLOHBERGER, Gudrun
        Die Gedenkstätte Peršmanhof / Gudrun Blohberger. – Ilustr. – Bibliografija: str. 30.
V: Kärnten, Slowenien, Triest / hrsg. von Tanja von Fransecky ... [et al.]. – Berlin ; Hamburg : Assoziation A, 2010. – ISBN 978-3-935936-92-7. – Str. 25–30.
COBISS.SI-ID 1974228

2.
DESTOVNIK, Irena
        Ta roka čuva svet, da ne osiromaši : 40–letnica Koroške likovne kolonije mladih / Irena Destovnik. – Ilustr. – Bibliografija na dnu str.
V: Koroški koledar .... – ISSN Y500-1811. – (2011), str. 183–187.
COBISS.SI-ID 1961940

3.
DOMEJ, Marjeta
        Koroška bibliografija za leto 2009/2010 / sestavila in uredila Marjeta Domej.
V: Koroški koledar .... – ISSN Y500-1811. – (2011), str. 232–252.
COBISS.SI-ID 1962708

4.
GRAFENAUER, Danijel
        Prežihov Voranc in Klub koroških Slovencev / Danijel Grafenauer. – Ilustr. – Opombe z bibliografijo na dnu str.
V: Koroški koledar .... – ISSN Y500-1811. – (2011), str. 38–57.
COBISS.SI-ID 1959380

5.
KOREN, Anton, 1949–
        Poročilo celovške Mohorjeve družbe za leto 2010 / Anton Koren.
V: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. – ISSN 1024-1493. – (2011), str. 142–145.
COBISS.SI-ID 1972180  

6.
MALLE, Avguštin
        Znanstveno delo: manjšina kot subjekt in objekt / Avguštin Malle. – Ilustr.
V: Novi razgledi. – ISSN 1855-7597. – Letn. 2, št. 17/18 (22. okt. 2010), str. 19–21.
 COBISS.SI-ID 11797837

7.
MOHORJEVA družba (Celovec)
        Mohorjeva družba Celovec : bibliografija : 1851–2011 = Hermagoras Verlag Klagenfurt : Bibliographie : 1851–2011 / [urednik, Redakteur Roman Till]. – 1. izd. = 1. Ausg. – Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva = Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras, 2011 (v Celovcu : Mohorjeva družba = Klagenfurt : Hermagoras Verein). – 119 str. : ilustr. ; 20 cm
Nasl. na prelim. str., ov. in hrbtu: Bibliografija = Bibliographie. – 800 izv.
ISBN 978-3-7086-0623-1
COBISS.SI-ID 257533696

8.
PANDEL, Martin
        Med "etnostresom" in "dialogom" : novo oblikovanje obličja Koroške / Martin Pandel. – Ilustr.
V: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. – ISSN 1024-1493. – (2011), str. 58–60.
COBISS.SI-ID 1966036

9.
SLOVENSKA prosvetna zveza (Celovec)
        Delokrog Slovenske prosvetne zveze. – Klagenfurt = Celovec : Slovenska prosvetna zveza, 2010. – 47 str. ; 30 cm
COBISS.SI-ID 1965268


05 SERIJSKE PUBLIKACIJE

 

10.
        ALMANAH slovenskega športa v Avstriji za leto ... = Almanach des slowenischen Sports in Österreich . – Celovec : Slovenska športna zveza = Klagenfurt : Slowenischer Sportverband, 2008–. – 30 cm
Letnik. – Popis po 2009. – Ov. nasl. – Je nadaljevanje: Športni bilten
COBISS.SI-ID 11815501

11.
        BILTEN KKZ : informacije, servis, ozadja, prireditve / Krščanska kulturna zveza = Christlicher Kulturverband. – 1999, št. 1– . – Celovec : Krščanska kulturna zveza = Klagenfurt : Christlicher Kulturverband, 1999–. – 30 cm
Občasno. – Ov. nasl. – Popis po 2000, št. 6 (jul.)
COBISS.SI-ID 265940

12.
        BISTRIČAN = Der Feistritzer . – Bistrica nad Pliberkom = Feistritz ob Bleiburg : Enotna lista, [199–]–. – 30 cm
Občasno. – Čelni nasl. – Popis po letn. 2, izd. 2 (Jul. 1999). – Od št. = Nr. 1, marec 2008 založnik SIC Celovec. – Drugače povezano delo: Info
COBISS.SI-ID 314580

13.
        BOROVELJSKI list : VS informira = Ferlacher Zeitung : Informationen der WG. – Letn. 1, št. 1 (1985)– . – Borovlje : Volilna skupnost =Ferlach : Wahlgemeinschaft, 1985–. – 30 cm
Občasno
COBISS.SI-ID 29945089

14.
        DIALOG. – Letn. 1, št. 1 (1981)– . – Tinje = Tainach : Katoliški dom prosvete Sodalitas = Kath. Bildungsheim Sodalitas, 1981–. – 30 cm
Štirikrat letno
COBISS.SI-ID 30647041

15.
        DOMOFON Slomškovega doma. – 2001, [št. 1]– . – Celovec = Klagenfurt (Viktringer Ring 26) : vodstvo Slomškovega doma, 2001–. – 30 cm
Letnik. – Besedilo slov. ali nem. – Je nadaljevanje: Domofon
COBISS.SI-ID 1499092

16.
DVOJEZIČNA zvezna trgovska akademija (Celovec)
        Report / Zweisprachige Bundeshandelsakademie = Dvojezična zvezna trgovska akademija. – 1990/1991– . – Klagenfurt : Leitung der Zweisprachigen Bundeshandelsakademie = Celovec : Vodstvo Dvojezične zvezne trgovske akademije, [1991]–. – 23 cm
Letnik
COBISS.SI-ID 27091200

17.
        EL Info. – 2006, št. 1 – . – Celovec = Klagenfurt : SIC, 2006–. – 30 cm
Občasnik. – Čelni nasl. – Besedilo v nem. in slov. – Je nadaljevanje: Mi v občini
COBISS.SI-ID 1357524

18.
        EL Info. – 2009, december– . – Globasnitz : Einheitsliste = Globasnica : Enotna lista, 2009–. – 30 cm
Občasnik. – Je nadaljevanje: EL–Aktuell
COBISS.SI-ID 1871060

19.
        EL info : info list Enotne liste Železna Kapla–Bela = Info-Blatt der Einheitsliste Eisenkappel–Vellach. – Št. = Nr. 1 (marec = März 2008)– . – Celovec = Klagenfurt : SIC, 2008–. – 30 cm
Občasno. – Je nadaljevanje: Kapelčan
COBISS.SI-ID 1652948

20.
        EL novice : Enotna lista = EL news = EL Neuigkeiten. – [Let. 1, št. 1 (1990)– . – Suha = Neuhaus : [Enotna lista], 1990–. – 30 cm
Občasnik. – Besedilo slov. in/ali nem.
COBISS.SI-ID 31712513

21.
        GWL-Info . – 2002 (Feb.)– . – St. Kanzian = Škocjan : GWL, 2002–2007. – 30 cm
Občasnik. – Čelni nasl. – L. 2008 izšlo pod naslovom EL Info. – Je nadaljevanje: Naša občina : GL informira. – Nadaljuje se kot: EL Info
COBISS.SI-ID 849876

22.
        INFO / Eberndorfer Liste, Enotna lista. – Dobrla vas : EL = Eberndorf : Eberndorfer Liste, 2003–2007. – 30 cm
Občasno. – Popis po št. 2 (2003). – Od 2006 založnik SIC, Celovec. – Občasno dodatek k naslovu: Eberndorfer Nachrichten = Dobrolske novice. – Nadaljuje se kot: EL info
COBISS.SI-ID 1161428

23.
        INFORMACIJE & komentarji : tedenski info-bilten Slovenskega znanstvenega inštituta. – El. časopis. – Leto 28 (2008), št. 13– . – Celovec : Slovenski znanstveni inštitut, 2008–
Polni tekst. – Sistemske zahteve: Adobe reader. – Način dostopa (URL): http://mindoc.ikuc.at/login (Dostop do polnega teksta za naročnike). – Tednik. – Nadomesti tiskano obliko, dostopno samo naročnikom kot PFD dokument. – Je nadaljevanje: Informacije & komentarji
COBISS.SI-ID 1645780

24.
JEZIKOVNE počitnice (Novo mesto)
        Jezikovne počitnice ... . – [Novo mesto : Jezikovne počitnice], ?992–. – 30 cm
Letnik. – Jezikovne počitnice ustanovljene 1987
COBISS.SI-ID 38392320

25.
        KOLEDAR Mohorjeve družbe v Celovcu. – 1992– . – Celovec : Mohorjeva družba, 1991–. – 24 cm
Letnik. – Je nadaljevanje: Koledar Družbe sv. Mohorja
ISSN 1024-1493 = Koledar ... – Mohorjeve družbe v Celovcu
COBISS.SI-ID 6733

26.
        KOROŠKI koledar ... / Slovenska prosvetna zveza Celovec. – 1963– . – Celovec : Založba Drava, 1963–. – 24 cm
Letnik. – Leta 1964, 1968 in 1969 ni izšel!. – Je nadaljevanje: Koledar slovenske Koroške
COBISS.SI-ID 8089344

27.
LANDESSCHULRAT für Kärnten. Abteilung VII, Minderheitenschulwesen
        Jahresbericht über das Schuljahr ... / Landesschulrat für Kärnten, Abteilung VII, Minderheitenschulwesen . – [Klagenfurt] (10.–Oktober–Str. 24) : Landesschulrat für Kärnten, [1958/59–]. – 30 cm
Letnik. – Popis po letu 1998/99
COBISS.SI-ID 405972

28.
        LETNO poročilo : šolsko leto ... / Glasbena šola na Koroškem = Kärntner Musikschule . – Celovec : Glasbena šola na Koroškem = Klagengurt : Kärntner Musikschule, 1985–. – 21 cm
Letnik. – Popis po št. 8 (šol.leto 1992/93). – Ov. nasl. – Pred št. 8 format 30 cm
COBISS.SI-ID 28805377

29.
        LETNO poročilo Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu : šolsko leto ... = Jahresbericht des Bundesgymnasiums und Bundesrealgymnasiums für Slowenen in Klagenfurt : Schuljahr ... – 1 (1957/1958)– . – Celovec (Janežičev trg 1) : Zvezna gimnazija in Zvezna realna gimnazija za Slovence = Klagenfurt : Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium für Slowenen, 1957/1958–. – 24 cm
Letnik
COBISS.SI-ID 32425729

30.
        MISIJONSKA obzorja : koroška priloga. – 1989, [1]– . – [Celovec : Dušnopastirski urad Krške škofije], 1989–. – 31 cm
Občasno
COBISS.SI-ID 30178817

31.
        MLADI rod : šolski list za koroško mladino. – Leto 1, št. 1 (1952)– . – Celovec = Klagenfurt (Postfach 210) : Društvo "Mladi rod", 1952–. – 24 cm
Petkrat letno dvojna številka
ISSN 0462–9671 = Mladi rod
COBISS.SI-ID 29252097

32.
        NAŠA občina : bilčovski občinski list = Unsere Gemeinde : Ludmannsdorfer Gemeindezeitung. – [1979, št. 1]– . – Bilčovs = Ludmannsdorf : Enotna lista, 1979–. – 30 cm
Občasno. – Besedilo slov. ali nem.
COBISS.SI-ID 31784193

33.
        NAŠA občina : bistriški občinski list = Unsere Gemeinde : Feistrizer Gemeindezeitung. – Let. 1 (1980), št. 1– . – Bistrica v Rožu = Feistritz i. R. : Volilna skupnost, 1980–. – 30 cm
Četrtletno
COBISS.SI-ID 31780609

34.
        NAŠA občina : [glasilo Enotne liste Kotmara vas] = Unsere Gemeinde : Infoblatt der Einheitsliste Köttmannsdorf. – Št. 1, marec 2008– . – Klagenfurt = Celovec : SIC, 2008–. – 30 cm
Občasnik. – Čelni nasl. – Od št. 3 (dec. 2008) prevzame štetje letnikov po predhodniku. – Besedila v slov. in nem. – Je nadaljevanje: Naša občina Kotmara vas = Unsere Gemeinde Köttmannsdorf
COBISS.SI-ID 1651668

35.
        NAŠA vas : glasilo Slovenskega prosvetnega društva Radiše = Unser Dorf : Mitteilungsblatt des slowenischen Kulturvereines Radsberg . – Radiše : Slovensko prosvetno društvo = Slowenischer Kulturverein "Radiše", 1990–. – 30 cm
Občasno. – Popis po let. 3, št. 6 (nov. 1992)
COBISS.SI-ID 33464832

36.
        NEDELJA : cerkveni list krške škofije. – Letn. 1, št. 1 (1926)– . – Celovec (Viktringer Ring 26) : Ordinariat krške škofije, Slovenski dušnopastirski urad, 1926–. – 32 cm
Tednik. – Ima priloge: Misijonski list; Misijonska obzorja; Let. 64 (1994) od št. 36 dalje Otroška stran – nadaljevanje Naše mavrice; Inpuncto; Štirinajst dni; Slomškov list
ISSN 1024-1485 = Nedelja (Celovec)
COBISS.SI-ID 24321280

37.
        NOVA družinska pratika : za navadno leto ... – 1951– . – Celovec : Mohorjeva družba, 1950–. – 15 cm
Letnik. – Ov. nasl. – Ob prestopnem letu podnasl.: za prestopno leto ...
ISSN 0546-7667 = Nova družinska pratika
COBISS.SI-ID 30791169

38.
        NOVICE : slovenski tednik za Koroško / [izdajatelj Narodni svet koroških Slovencev in Zveza slovenskih organizacij na Koroškem]. – Št. 1 (11.apr. 2003)– . – Celovec = Klagenfurt (Villacher Straße 127/I) : Slomedia, 2003–. – 35 cm
Tednik. – Ima suplement ali prilogo: Kultura. – Ima suplement ali prilogo: TAKe that
COBISS.SI-ID 1000660

39.
        PLIBERŠKI časopis : Info list Enotne liste Pliberk = Bleiburger Zeitung : Info-Blatt Einheitsliste Bleiburg . – Celovec = Klagenfurt : SIC, 1981–. – 30 cm
Občasnik. – Ov. nasl. – Opis po: št. 1 (marec 2008). – Je nadaljevanje: Naš pliberški časopis
COBISS.SI-ID 31789057

40.
        PR' Zile : Info list volilne skupnosti Straja vas in Bistrica na Zilji = Im Gailtal : Info-Blatt der Wahlgemeinschaft Hohenturm und Feistritz/Gail. – Št. = Nr. 1 (Dez. 2004)– . – Celovec = Klagenfurt : SIC, 2004–. – 30 cm
Občasnik. – Čelni nasl. – Opis po: št. 1 (marec 2008)
COBISS.SI-ID 1267668

41.
        PREPIH : list Mladinskega doma. – Letn. 1, št. 1 (junij 1982/1983)– . – Celovec = Klagenfurt (Mikschalle 4) : Mladinski dom Slovenskega šolskega društva, 1983–. – 21 cm
Letnik. – Občasno format: 15 x 21 cm
COBISS.SI-ID 43338240

42.
        PRI nas v Galiciji = Wir in Gallizien : EL Info. – 2005, št. 1– . – Galicija = Gallizien : EL, 2005–. – 30 cm
Občasnik. – Čelni nasl. – Besedilo v slov. in nem.
COBISS.SI-ID 1316308

43.
        PRIREDITVENI koledar / Krščanska kulturna zveza, Slovenska prosvetna zveza. – 2011– . – Celovec : Krščanska kulturna zveza : Slovenska prosvetna zveza, 2011–. – 17 cm
Letnik
COBISS.SI-ID 514625420

44.
        RASTJE : [literarno kritična revija Društva slovenskih pisateljev, publicistov in prevajalcev v Avstriji]. – 2007– . – Klagenfurt = Celovec (Tarviser Straße 16) : Društvo slovenskih pisateljev, publicistov in prevajalcev v Avstriji, 2007–. – 21 cm
Letnik
COBISS.SI-ID 1585108

45.
        ROSEGGER Liste = Rožeška lista : RL. – 2004– . – Rosegg : Rosegger Liste = Rožek : Rožeška lista, [2004]–. – 30 cm
Občasno. – Od 2006 založnik SIC, Celovec. – Deloma je nadaljevanje: Rožeške informacije = Rosegger Informationen
COBISS.SI-ID 1267412

46.
        SIGNAL : Jahresschrift des Pavel-Hauses = letni zbornik Pavlove hiše / Artikel–VII–Kulturverein für Steiermark = Kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko . – Laafeld : Pavelhaus = Potrna : Pavlova hiša, 1995–. – 30 cm
Letnik. – Podnasl. do l. 2003/2004: Zweisprachig ist besser = dvojezično je boljše. – Besedila v nem. in slov.
COBISS.SI-ID 60609792

47.
        SKUPNOST : informacijski list Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk, Gemeinschaft der Kärntner Slowenen und Sloweninnen. – Št. 1 (nov. 2005)– . – Celovec (Novi trg 7) : Skupnost koroških Slovencev in Slovenk, 2005–. – 30 cm
Občasno
COBISS.SI-ID 1338324

48.
        ŠPORTNI bilten = Sport-Bulletin / Slovenska športna zveza = Slowenischer Sportverband. – 1997–2007. – Celovec : Slovenska športna zveza = Klagenfurt : Slowenischer Sportverband, 1997–2006. – 30 cm
Občasno. – Popis po 2002. – Ov. nasl. – Nadaljuje se kot: Almanah slovenskega športa v Avstriji za leto ...
COBISS.SI-ID 326612

49.
        ŠTIRINAJST dni. – 2007, september– . – Celovec : Ordinariat krške škofije, 2007–. – 30 cm
Štirinajstdnevnik. – Izmenično družinska ali kulturna priloga Nedelje
COBISS.SI-ID 1541332

50.
        TAKe that : šolski časopis Dvojezične trgovske akademije v Celovcu : Schülerzeitung der Zweisprachigen Handelsakademie in Klagenfurt. – 2010/2011– . – Klagenfurt = Celovec (Prof.-Janežič-Platz 1) : Tretji letnik Dvojezične HAK/TAK, 2011–. – 35 cm
Letnik. – Besedila slov. ali nem. – Suplement ali priloga k: Novice
COBISS.SI-ID 514655116

51.
        ŽITRAJSKI list : informacijski list = Sittersdorfer Zeitung = Informationsblatt der EL Sittersdorf . – Žitara vas = Sittersdorf : EL–Žitara vas, [1979]–. – 30 cm
Občasno. – Popis po Let. 14, št. 1 (april 1992)
COBISS.SI-ID 31799297


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA

 

52.
JURIĆ-Pahor, Marija
        "Komaj rojen, že goriš v ognju večera" (S. Kosovel). Razvojne poteze in učinki množičnih travmatizacij v primorski in koroški spominski literaturi v času prve svetovne vojne in po njej / Marija Jurić Pahor. – Bibliografija: str. 302–308. – Izvleček ; Sintesi ; Summary.
V: Acta Histriae .... – ISSN 1318-0185. – Let. 18, št. 1/2 (2010), str. 275–308.
COBISS.SI-ID 11631181

53.
REBULA-Tuta, Alenka
        Globine, ki so nas rodile / Alenka Rebula ; [spremna beseda Blaž Mesec]. – 2. ponatis 2. dopolnjene izd. – Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva, 2011 (v Celovcu : Mohorjeva družba). – 306 str. ; 23 cm
1.000 izv. – Otroci nas vabijo v prerojenje / Blaž Mesec: str. 303–306. – Bibliografija: str. 297–301
ISBN 978-3-7086-0468-8
COBISS.SI-ID
254507008

54.
SCHNABL, Bojan-Ilija
        Asimilacija in sindrom posttravmatskega stresa / Bojan-Ilija Schnabl. – Ilustr. – Bibliografija: str. 126–127.
V: Koroški koledar .... – ISSN Y500-1811. – (2011), str. 117–130.
COBISS.SI-ID
1960916


2 VERSTVO. RELIGIJA

 

55.
OLIP, Ivan
        Pfarrgemeinden als Kulturträger : seelsorgliche und kulturelle Initiativen am Beispiel der Pfarre Bleiburg = Župnija kot nosilka kulture : pastoralne in kulturne iniciative ob primeru župnije Pliberk / Ivan Olip. – Avtorj. sl., ilustr. – Besedilo v nem. in slov.
V: Jahrbuch der Diözese Gurk. – ISSN Y500-1307. – Jg. 34 (2011), str. 115–117 ; 118–119.
COBISS.SI-ID 1972948

56.
WEINREB, Friedrich
        Samozavest in depresija / Friedrich Weinreb ; [spremna beseda Jože Kopeinig ; iz nemščine prevedla Andrea Haberl-Zemljič]. – 1. izd. – Celovec : Mohorjeva, 2010 (v Celovcu : Mohorjeva družba). – 49 str. ; 19 cm
Prevod dela: Selbstvertrauen und Depression. – 300 izv. – Knjigi na pot / Jože Kopeinig: str. 5–8. – O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-3-7086-0560-9
COBISS.SI-ID 252744192


30/31 DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. SOCIOLOGIJA

 

57.
VAVTI, Štefka
        "Das hinterlässt jo a bei den Kindern die Spuren ---" [Elektronski vir] : eine Wiederbelebung der verlorenen slowenischen Identität / von Stefanie Vavti. – . – Način dostopa (URL): http://zeitdokument.at/ztdok/b_txzz22.html. – Popis vira z dne 8. 3. 2011.
V: Das gemeinsame Leben [Elektronski vir]. – Villach : Kunst– und Ideenfabrik Reinhard Eberhart, cop. 1990–2010.
COBISS.SI-ID 1988308

58.
VAVTI, Štefka
        Etnične identifikacije Slovencev na avstrijskem Koroškem : med angažmajem in odhajanjem / Štefka Vavti.
V: Svobodna misel. – ISSN 1318-0266. – Letn. 20, št. 14 (22. jul. 2011), str. 7–8.
COBISS.SI-ID 11999309

59.
VAVTI, Štefka
        Grenzen und Identitäten im Wandel der Zeit : Impressionen aus Südkärnten und dem Kanaltal = Meje in identitete – spremembe v času : vtisi iz južne Koroške in Kanalske doline / Stefanie Vavti. – Besedilo v nem., deloma tudi v slov. – Bibliografija: str. 128. – Zusammenfassung.
V: Grenzen : Grenzenlos – 1918/20 : 2010 / Herausgeber Peter Karpf, Werner Platzer, Udo Puschnig. – Klagenfurt am Wörthersee : Amt der Kärntner Landesregierung, Volksgruppenbüro, 2010. – (Kärnten Dokumentation ; Sonderbd. 03). – ISBN 3-901258-17-5. – Str. 113–128.
COBISS.SI-ID 1991380

60.
VAVTI, Štefka
        Med angažmajem in odhajanjem. Identitetni tipi pri mladih Slovencih in Slovenkah na dvojezičnem avstrijskem Koroškem / Štefka Vavti. – . – Dostopno tudi na: http://www.inv.si. – Bibliografija: str. 33–35 ; 7 opomb. – Abstract ; Povzetek.
V: Razprave in gradivo. – ISSN 0354-0286. – Št. 64 (2011), str. 8–35.
COBISS.SI-ID 11940941

61.
VAVTI, Štefka
        "Wir genießen lieber das Leben und haben es schön!" : slowenische Jugendliche im zweisprachigen Kärnten: Zwischen Lebenslust und Vergangenheitsinszenierung? / Štefka Vavti. – Bibliografija: str. 68–69, 17 referenc. – Povzetek v nem. in angl.
V: Razprave in gradivo. – ISSN 0354-0286. – Št. 62 (sep. 2010), str. 50–69.
COBISS.SI-ID 11766605

62.
WINKLER, Rudolf
        Im Dialog mit der eigenen Geschichte – eine spannende Geschichte : wenn man eingefahrene Konflikte anders lösen will, muss man neue Wege gehen / Rudolf Winkler. – Bibliografija: str. 125.
V: Volksgruppenfragen / Gerhard Hafner, Martin Pandel (Herausgeber, izdajatelja). – Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva = Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras, 2011. – ISBN 978-3-7086-0605-7. – Str. 109–125.
COBISS.SI-ID 2012116


32 POLITIKA. NARODNE MANJŠINE

 

63.
        GEMEINSAM 20 Jahre / Volksgruppenbüro = Skupno [20] let / Biro za slovensko narodno skupnost ; [Bildnachweis, slike Tomaž Ogris ... et al.]. – Klagenfurt am Wörthersee : Amt der Kärntner Landesregierung, Volksgruppenbüro, 2010. – 133 str. : ilustr. ; 26 cm
Besedilo v nem. in prevod v slov. – Volksgruppenpolitik mit Leidenschaft = Manjšinska politika s strastjo / Gerhard Dörfler: str. 4–5. – Zum Geleit = Knjigi na pot / Dieter Platzer: str. 6–7. – 20 Jahre Volksgruppenbüro = 20 let Biro za slovensko narodno skupnost / Pavel Apovnik: str. 8–11
ISBN 3-901258-16-7

COBISS.SI-ID 514621836

64.
GRAF, Wilfried
        Konfliktbearbeitung durch interkulturellen Dialog? : Gedanken zum laufenden Dialogprojekt "Kärnten neu denken" / Wilfried Graf. – Bibliografija: str. 136–137.
V: Grenzverkehr | ungen / Wintersteiner, Gombos, Gronold (Hg.). – Klagenfurt = Celovec : Wieser, cop. 2010. – (Wieser Wissenschaft). – ISBN 978-3-85129-880-2. – Str. 125–137.
COBISS.SI-ID 514616716

65.
GRAFENAUER, Danijel
        Oris politične organiziranosti koroških Slovencev / Danijel Grafenauer. – Ilustr. – Bibliografija v opombah na dnu str.
V: Novi razgledi. – ISSN 1855-7597. – Letn. 2, št. 17–18 (22. okt. 2010), str. 7–9.
COBISS.SI-ID 11796301

66.
GRAFENAUER, Danijel
        Die Slowenen im vereinten Europa: historische Erfahrungen und Entwicklungschancen der slowenischen Volksgruppen = Slovenstvo v zedinjeni Evropi: zgodovinske izkušnje in razvojne možnosti slovenskih narodnih skupnosti / Danijel Grafenauer. – Besedilo v nem. in slov. – Opombe z bibliografijo na dnu str.
V: Sind wir alle Europäer oder ist noch Platz für Volksgruppen? / Herausgeber. – Klagenfurt am Wörthersee : Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 1 – Landesamtsdirektion, Volksgruppenbüro, 2010. – (Kärnten Dokumentation ; Bd. 26). – ISBN 3-901258-15-9. – Str. 24–39, 40–53.
COBISS.SI-ID 1954772

67.
INZKO, Valentin, 1949–
        Skupna Koroška = Das gemeinsame Kärnten : govor ob 90. obletnici plebiscita v Veliki dvorani grbov v Deželnem dvorcu v Celovcu dne 8. oktobra 2010 / Valentin–Zdravko Inzko. – Ilustr.
V: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. – ISSN 1024-1493. – (2011), str. 29–42.
COBISS.SI-ID 1963732

68.
        KÄRNTEN ist auch Koroška : Informationsbroschüre / [RedakteurInnen Eva Wohlfarter, Sebastjan Trampusch, Denise Branz]. – Celovec = Klagenfurt : Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem, [2010?] ([Celovec] : Drava). – 31 str. : ilustr. ; 21 cm
Bibliografija: str. 29
COBISS.SI-ID
1985236

69.
KLEMENČIČ, Matjaž, 1955–
        Die Kärntner Slowenen und die Zweite Republik : zwischen Assimilierungsdruck und dem Einsatz für die Umsetzung der Minderheitenrechte / Matjaž Klemenčič, Vladimir Klemenčič ; [aus dem Slowenischen übersetzt von Karel Smolle und Peter Fras]. – Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva = Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras, cop. 2010 (Celovec : Mohorjeva založba). – 666 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm
O avtorjih: str. 663–666. – Bibliografija: str. 611–643 in v opombah na dnu str. – Summary ; Povzetek. – Kazali
ISBN 978-3-7086-0244-8
COBISS.SI-ID
11678029

70.
MALLE, Avguštin
        Osrednji dnevi in kraji spomina večine ter manjšine : koroški Slovenci ob koncu jubilejnega leta 1920 – 1945 – 1955 – 2010 / Avguštin Malle. – Ilustr.
V: Novi razgledi. – ISSN 1855-7597. – Letn. 2, št. 17–18 (22. okt. 2010), str. 4–6.
COBISS.SI-ID
11796813

71.
MAURER-Lausegger, Herta
        Sprachenvielfalt in Österreich : Minderheitenschutz auf europäischer und nationaler Ebene = Language diversity in Austria : protection of minorities on a European and national level / Herta Maurer-Lausegger. – Tokyo : Linguapax Asia, 2010. – Str. 19–35 : 1 zvd. ; 30 cm
Bibliografija: str. 31–35. – Povzetek v angl. in nem. – P. o.: Linguapax Asia: a retrospective edition of language and human rights issues
COBISS.SI-ID
2010068

72.
        MEMORANDUM betreffend zweisprachige "topographische Aufschriften", die Amtssprache sowie Maßnahmen für die Zusammenarbeit mit der slowenischsprachigen Volksgruppe.
V: Volksgruppenfragen / Gerhard Hafner, Martin Pandel (Herausgeber, izdajatelja). – Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva = Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras, 2011. – ISBN 978-3-7086-0605-7. – Str. 245–252.
COBISS.SI-ID 2013396

73.
OGRIS, Tomaž, 1946–
        Kärnten : zwei Sprachen, eine Kultur = Koroška : dva jezika, ena kultura / Tomaž Ogris. – Ilustr. – Vzpor. besedilo v nem. in slov.
V: Gemeinsam 20 Jahre / Volksgruppenbüro / Biro za slovensko narodno skupnost. – Klagenfurt am Wörthersee : Amt der Kärntner Landesregierung, Volksgruppenbüro, 2010. – ISBN 3-901258-16-7. – Str. 27–133.
COBISS.SI-ID 1954516

74.
OGRIS-Martič, Filip
        O čem se sploh pogovarjamo? : Zveza slovenskih organizacij kot del avstrijske civilne družbe na univerzalističnem Koroškem / Filip Ogris Martič. – Ilustr. – Bibliografija: str.231.
V: Koroški koledar .... – ISSN Y500-1811. – (2011), str. 201–231.
COBISS.SI-ID 1962452

75.
POLZER, Miroslav
        Kärnten/Koroška im Europäischen Jahr der Kreativität und Innovation 2009 – gesellschaftliche Herausforderungen und Identitäten im Wandel der Zeit / Miroslav Polzer. – Graf. prikazi. – Bibliografija: str. 222–223.
V: Grenzverkehr | ungen / Wintersteiner, Gombos, Gronold (Hg.). – Klagenfurt = Celovec : Wieser, cop. 2010. – (Wieser Wissenschaft). – ISBN 978-3-85129-880-2. – Str. 210–223.
COBISS.SI-ID 514617228

76.
        SIND wir alle Europäer oder ist noch Platz für Volksgruppen? / Herausgeber ; Peter Karpf ... [et al.] ; Redaktion Sabine Frenzl, Martina Janja Ogris. – Klagenfurt am Wörthersee : Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 1 – Landesamtsdirektion, Volksgruppenbüro, 2010. – 150 str. ; 24 cm. – (Kärnten Dokumentation ; Bd. 26)
Podatek o konferenci naveden v opombi pri vseh prispevkih. – Besedilo v nem. in prevod v slov., dve besedili samo v angl. – Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 3-901258-15-9
COBISS.SI-ID 514622092

77.
        VOLKSGRUPPENFRAGEN : Kooperation statt Konfrontation : Tainacher Veranstaltungsreihe, Veranstalter Katholisches Bildungshaus Sodalitas in Tainach/Tinje = Vprašanja manjšin : kooperacija namesto konfrontacije : tinjska serija predavanj, prireditelj: katoliški dom prosvete Sodalitas v Tinjah / Gerhard Hafner, Martin Pandel (Herausgeber, izdajatelja). – Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva = Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras, 2011. – 346 str. : ilustr. ; 23 cm
Nem., slov. ali angl. besedilo. – Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 978-3-7086-0605-7
COBISS.SI-ID 2009300

78.
VOUK, Rudi, 1965–
        Kurzanalyse des "Memorandums" vom 26. April 2011 / Rudi Vouk. – Tabele.
V: Volksgruppenfragen / Gerhard Hafner, Martin Pandel (Herausgeber, izdajatelja). – Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva = Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras, 2011. – ISBN 978-3-7086-0605-7. – Str. 223–244.
COBISS.SI-ID 2013652

79.
VOUK, Rudi, 1965–
        Synopse der amtlichen Vorschläge zur Regelung der zweisprachigen Topograhie in Kärnten / Rudi Vouk. – Tabele.
V: Volksgruppenfragen / Gerhard Hafner, Martin Pandel (Herausgeber, izdajatelja). – Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva = Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras, 2011. – ISBN 978-3-7086-0605-7. – Str. 223–244.
COBISS.SI-ID 2013140

80.
ZEHN
        10 Jahre Ortstafelerkenntnis : die zweisprachigen Aufschriften in Kärnten/Koroška – eine Information / [Herausgeber Arbeitsgruppe des Rates der Kärntner Slowenen zur "Zweisprachigen Topographie", Delovna skupina Narodnega sveta koroških Slovencev "Dvojezična topografija", Nanti Olip ... [et al.] ; Bildnachweis Privatsammlung Michael Koschat ... et al.]. – Celovec : Narodni svet koroških Slovencev = Klagenfurt : Rat der Kärntner Slowenen, cop. 2011. – 63 str. : ilustr., tabele ; 31 cm
Ov. nasl. – Avtorji navedeni v kolofonu. – Besedilo v nem., samo uvod tudi v slov. – Spoštovani gospe in gospodje! / Valentin Inzko: str. 4. – Sehr geehrte Damen und Herren! / Valentin Inzko: str. 5
– – Tabelle aller Ortschaften, die den Erkenntnissen des VfGH entsprechen sowie in amtlichen Vorschlägen enthalten sind. – 1 f. ; 42 x 59 cm, zganj. na 30 x 21 cm
ISBN 978-3-7086-0598-2
COBISS.SI-ID 514626700

81.
ŽEKŠ, Boštjan
        Koordinacija ali konfrontacija? : kako rešiti koroški problem? : stališče vlade Republike Slovenije / Boštjan Žekš.
V: Volksgruppenfragen / Gerhard Hafner, Martin Pandel (Herausgeber, izdajatelja). – Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva = Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras, 2011. – ISBN 978-3-7086-0605-7. – Str. 21–26.
COBISS.SI-ID 2010836


33 GOSPODARSTVO

 

82.
HREN, Karl
        Gospodarstvo in koroški Slovenci / Karl Hren. – Ilustr.
V: Novi razgledi. – ISSN 1855-7597. – Letn. 2, št. 17/18 (22. okt. 2010), str. 22–24.
COBISS.SI-ID 11798093

83.
JARC, Bronja
        Sodobno gospodarstvo. 1, Gospodarske dejavnosti : [za program ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI] / Bronja Jarc, Andreja Markač Hleb, Janez Turnšek ; [poglavje Železniški promet je pripravila Albina Novak]. – 1. natis. – Celovec : Mohorjeva, 2010 (Celovec : Mohorjeva). – VI, 265 str. : ilustr. ; 30 cm. – (Srednješolski program Ekonomski tehnik)
Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – 1.500 izv. – Bibliografija: str. 264
ISBN 978-3-7086-0543-2
COBISS.SI-ID 251618560

84.
VRČON-Tratar, Nataša
        Sodobno gospodarstvo. 2, Razvoj in delovanje gospodarstva : [za programa ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI] / Nataša Vrčon Tratar. – 1. natis. – Celovec : Mohorjeva, 2010 (Celovec : Mohorjeva). – V, 109 str. : ilustr. ; 30 cm. – (Srednješolski program Ekonomski tehnik)
Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – 1.200 izv. – Bibliografija: str. 108–109
ISBN 978-3-7086-0540-1
COBISS.SI-ID 251618816

85.
ZIRNSTEIN, Elizabeta
        Sodobno gospodarstvo. 3, Temelji pravne kulture, Pravnoorganizacijski vidiki poslovanja : [za programa ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI] / Elizabeta Zirnstein, Silvo Tratar, Nataša Vrčon Tratar. – 1. natis. – Celovec : Mohorjeva, 2011 (Celovec : Mohorjeva). – 202 str. : ilustr. ; 30 cm. – (Srednješolski program Ekonomski tehnik)
Nasl. v kolofonu: Sodobno gospodarstvo 3 za vsebinska sklopa Temelji pravne kulture in Pravnoorganizacijski vidiki poslovanja. – Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – 1.000 izv. – Bibliografija: str. 202
ISBN 978-3-7086-0544-9
COBISS.SI-ID 255076096


34 PRAVO

 

86.
FERK, Janko
        Grundzüge des Unternehmens- und Vertragsrechts Österreich/Slowenien = Osnove podjetniškega in pogodbenega prava Avstrija/Slovenija / von Janko Ferk und Christof Pollak. – Klagenfurt : Hermagoras = Celovec : Mohorjeva, cop. 2011. – 148 str. ; 22 cm
Besedilo pretežno v nem., nekateri pojmi prevedeni v slov. – Bibliografija: str. 147–148
ISBN 978-3-7086-0606-4
COBISS.SI-ID 2009044

87.
HAFNER, Gerhard
        The Austrian state treaty (1955) = Der Österreichische Staatsvertrag (1955) / Gerhard Hafner.
V: Volksgruppenfragen / Gerhard Hafner, Martin Pandel (Herausgeber, izdajatelja). – Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva = Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras, 2011. – ISBN 978-3-7086-0605-7. – Str. 75–83.
COBISS.SI-ID 2011860

88.
HOLZINGER, Gerhart
        Die Rechte der Volksgruppen in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes / Gerhart Holzinger. – Bibliografske opombe.
V: Volksgruppenfragen / Gerhard Hafner, Martin Pandel (Herausgeber, izdajatelja). – Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva = Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras, 2011. – ISBN 978-3-7086-0605-7. – Str. 47–66.
COBISS.SI-ID 2011348

89.
VOUK, Rudi, 1965–
        Iz pravnega kotička : komentarji na pravni položaj koroških Slovencev / Rudi Vouk. – 1. izd. – Celovec : Mohorjeva, 2010 (v Celovcu : Mohorjeva družba). – 219 str. : fotogr. ; 21 cm
700 izv. – Knjigi na pot / Janko Kulmesch: str. 5–6. – Pravnik Rudi Vouk – njegovi nasveti in uspehi / Zdravko Inzko: str. 7–9. – Samozavestni borec za slovenske pravice / Vladimir Smrtnik: str. 10–12. – O nekem zelo radovednem nekdanjem porednem dijaku / Jože Wakounig: str. 13–14. – O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-3-7086-0494-7
COBISS.SI-ID 253433600


37 ŠOLSTVO

 

90.
GASSER, Ingrid
        Paša za oči 1 : [slikanica za rezanje in barvanje za LŠ 1. del] / [Ingrid Gasser, Regina Zachhalmel ; prevod, Übersetzung Gabi Frank ; ilustracije in fotografije Ingrid Gasser, Regina Zachhalmel, Alojzij Kalinšek]. – Klagenfurt : Hermagoras = Celovec : Mohorjeva, [2011], cop. 2008 (Klagenfurt : Hermagoras). – 64 str. : ilustr. ; 30 cm
Čelni nasl. – Nasl. na ov. in v kolofonu: Paša za oči. – Avtorici in dodatek k nasl. navedeni v kolofonu. – Na ov. in v kolofonu tudi: Zvezek 1. – "Številka šolske knjige, Schulbuchnummer: 140.194" ––> kolofon. – Potiskana sprednja notr. str. ov. lista
ISBN 978-3-7086-0422-0
COBISS.SI-ID 1998292

91.
GASSER, Ingrid
        Paša za oči 1 : učbenik za 1. in 2. razred osnovne šole / Ingrid Gasser, Regina Zachhalmel ; [prevod Gabi Frank ; ilustracije in fotografije Ingrid Gasser, Regina Zachhalmel, Alojzij Kalinšek]. – 1. natis. – Celovec : Mohorjeva, 2011
ISBN 978-3-7086-0567-8
COBISS.SI-ID 252854016

92.
GASSER, Ingrid
        Paša za oči 1. Priročnik za učitelje likovne vzgoje v 1. in 2. razredu osnovne šole / [Ingrid Gasser, Regina Zachhalmel, Alojzij Kalinšek ; prevod Stanislav Maršič]. – 1. natis. – Celovec : Mohorjeva, 2011 (Celovec : Mohorjeva tiskarna). – 16 str. ; 30 cm
Avtorji navedeni v kolofonu
ISBN 978-3-7086-0613-2
COBISS.SI-ID 255563008

93.
GASSER, Ingrid
        Paša za oči 2 : [slikanica za rezanje in barvanje za LŠ 2. del] / [Ingrid Gasser, Regina Zachhalmel ; prevod, Übersetzung Gabi Frank ; ilustracije in fotografije Ingrid Gasser, Regina Zachhalmel, Alojzij Kalinšek]. – Klagenfurt : Hermagoras = Celovec : Mohorjeva, [2011], cop. 2009 (Klagenfurt : Hermagoras). – 64 str. : ilustr. ; 30 cm
Čelni nasl. – Nasl. na ov. in v kolofonu: Paša za oči. – Avtorici in dodatek k nasl. navedeni v kolofonu. – Na ov. in v kolofonu tudi: Zvezek 2. – "Številka šolske knjige, Schulbuchnummer: 145.042" ––> kolofon. – Potiskana notr. str. ov. lista
ISBN 978-3-7086-0406-0
COBISS.SI-ID 1998548

94.
GASSER, Ingrid
        Paša za oči 2 : učbenik za 3. in 4. razred osnovne šole / Ingrid Gasser, Regina Zachhalmel ; [prevod Gabi Frank ; ilustracije in fotografije Ingrid Gasser, Regina Zachhalmel, Alojzij Kalinšek]. – 1. natis. – Celovec : Mohorjeva, 2011
ISBN 978-3-7086-0568-5
COBISS.SI-ID 252854272

95.
GASSER, Ingrid
        Paša za oči 2. Priročnik za učitelje likovne vzgoje v 3. in 4. razredu osnovne šole / [Ingrid Gasser, Regina Zachhalmel, Alojzij Kalinšek ; prevod Stanislav Maršič]. – 1. natis. – Celovec : Mohorjeva, 2011 (Celovec : Mohorjeva tiskarna). – 16 str. ; 30 cm
Avtorji navedeni v kolofonu
ISBN 978-3-7086-0614-9
COBISS.SI-ID 255563264

96.
MEVES, Christa
        Pogum za vzgojo : kako lahko poskrbimo za duševno zdravje naših otrok / Christa Meves ; [prevod Stanislav M. Maršič in Seta Oblak]. – 1. izd. – Celovec : Mohorjeva, 2010 (v Celovcu : Mohorjeva družba). – 143 str. ; 21 cm
Prevod dela: Mut zum Erziehen : seelische Gesundheit – wie könen wir sie unseren Kindern vermitteln?. – 1.200 izv. – O avtorici na zavihkih ov. – Bibliografija: str. 141–143
ISBN 978-3-7086-0541-8
COBISS.SI-ID 253210112

97.
MOHAR, Andrej, 1957–
        20 let [Videoposnetek] : Javna dvojezična šola 24 = 20 Jahre : Öffentliche zweisprachige Volkschule 24 / Autor, avtor Andrej Mohar. – Klagenfurt : Öffentliche zweisprachige Volkschule 24 = Celovec : Javna dvojezična ljudska šola 24 v Celovcu, 2011. – 1 video DVD (21 min, 21 sek) : barve, zvok ; 12 cm
Besedilo nem. ali slov. – Produkcija ORF Kärnten, Slowenisches Programm, Slovenski spored. – Bereta Andrej Mohar (slov. verzija), Mira Grötschnig-Einspieler (nem. verzija)
COBISS.SI-ID 514651788

98.
ÖFFENTLICHE zweisprachige Volkschule 24 (Klagenfurt)
        20 let = [20] Jahre / Öffentliche zweisprachige Volksschule 24, Javna dvojezična ljudska šola 24 ; redaktionelle Konzeption, uredniška zasnova Brigitte Entner, Reinhard Schinner] ; Fotos, fotografije Öffentliche zweisprachige Volksschule 24 in Klagenfurt und Elternverein der Öffentlichen zweisprachigen Volksschule 24 in Klagenfurt]. – Klagenfurt am Wörthersee : Öffentliche zweisprachige Volkschule 24 = Celovec ob Vrbskem jezeru : Javna dvojezična ljudska šola 24 v Celovcu, 2011 ([Celovec] : Mohorjeva). – 44 str. : ilustr. ; 24 cm
Vzpor. nem. in slov. besedilo. – Potiskana notr. str. ov. lista. – 500 izv.
COBISS.SI-ID 514651532

99.
OGRIS, Tomaž, 1946–
        Manjšinsko šolstvo ali več? / Tomaž Ogris. – Ilustr., tabele.
V: Novi razgledi. – ISSN 1855-7597. – Letn. 2, št. 17/18 (22. okt. 2010), str. 15–19.
COBISS.SI-ID 11797581

100.
POLANŠEK, Marta
        60 let ljudska šola na Obirskem = [60] Jahre Volksschule Ebriach : 1951–2011 / [pripravila in uredila Marta Polanšek ; slike so prispevali Helmut Božič ... et al.]. – [Ebriach = Obirsko : s. n.], 2011 (Celovec : Drava). – 34 str. : ilustr. ; 21 cm
Avtorica navedena v kolofonu. – Besedilo slov. in/ali nem. – Na hrbtu nasl. str.: 1951–2001 50 let/Jahre brošura I. del, Broschüre I; 1951–2011 60 let/Jahre, brošura II. del, Broschüre II. Teil
COBISS.SI-ID 2006228

101.
        WHAT'S up? / [Zeitung, časopis Sabina Zwitter-Grilc]. – Šentjanž = St. Johann : Projekt "Sporazumevanje – Verständigung – Kommunikation", 2010. – 12 str. : ilustr. ; 30 cm
Besedilo v nem. ali slov.
COBISS.SI-ID 1938388


39 ETNOLOGIJA. ETNOGRAFIJA

 

102.
HAZLER, Vito
        Stavbe na odhodu / Vito Hazler. – Ilustr. – Bibliografija: str. 181–182.
V: Koroški koledar .... – ISSN Y500-1811. – (2011), str. 170–182.
COBISS.SI-ID 1961684

103.
PIKO-Rustia, Martina
        Slovenska ledinska in hišna imena v avstrijskem seznamu Unescove nesnovne dediščine / Martina Piko-Rustia. – Ilustr. – Bibliografija: str. 52–53.
V: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. – ISSN 1024-1493. – (2011), str. 50–53.
COBISS.SI-ID 1964500

104.
TILL, Jože
        Božično razpoloženje / Jože Till. – Celovec : Mohorjeva, 2010 (Celovec ; Ljubljana : Dunaj : Mohorjeva družba). – 134 str. ; 21 cm
300 izv.
ISBN 978-3-7086-0570-8
COBISS.SI-ID 252804096

105.
TILL, Jože
        Weihnachtssehnsucht : besinnlich-nachdenkliche, kritisch-ironische Gedanken zur Advents- und Weihnachtszeit / Josef Till. – Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva = Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras, [2010] (Klagenfurt : Hermagoras Verein). – 217 str. ; 21 cm
O avtorju na zavihku ov.
ISBN 978-3-7086-0536-4
COBISS.SI-ID 1963220


5 PRIRODOSLOVNE VEDE

 

106.
FUNDAK, Milena
        Ekonomika poslovanja. 1, Statistična analiza pojavov, poslovno računstvo : [za program ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI] / Milena Fundak, Majda Mohorič. – 1. natis. – Celovec : Mohorjeva, 2010 (Celovec : Mohorjeva). – III, 193 str. : ilustr. ; 30 cm. – (Srednješolski program Ekonomski tehnik)
Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – 1.000 izv. – Bibliografija: str. 193
ISBN 978-3-7086-0545-6
COBISS.SI-ID 251619072

107.
OTTOWITZ, Niko
        Oprijemljivi svet interaktivnih poskusov v EXPI centru = Begreifbare Welt der interaktiven Versuche im EXPI Center / [Niko Ottowitz]. – Celovec : samozal. Zvezna gimnazija in zvezna realna gimnazija za Slovence = Klagenfurt : Eigenverl. Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium für Slowenen, 2011. – 102 str. : ilustr. ; 21 cm
Nasl. na hrbtu: Oprijemljivi svet = Begreifbare Welt. – Avtor naveden na ov. – Vzpor. slov. in nem. besedilo. – Bibliografija: str. 93–102
COBISS.SI-ID 514660748

108.
OTTOWITZ, Niko
        Razumljiva matematika. 5 / [izdajatelj, Herausgeber Niko Ottowitz]. – Celovec : samozal. Zvezna gimnazija in zvezna realna gimnazija za Slovence = Klagenfurt : Eigenverl. Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium für Slowenen, 2011. – 52 str. : graf. prikazi ; 21 cm
Avtor naveden v kolofonu in na ov. – "Priročnik je izšel na osnovi učbenika Malle/Woschitz/Koth/Salzger, Mathematik verstehen 5 ..." ––> kolofon
COBISS.SI-ID 1994452

109.
OTTOWITZ, Niko
        Zur Theorie des Billardspieles / [izdajatelj, Herausgeber] Niko Ottowitz ; [ilustracije, Abbildungen Niko Ottowitz]. – Ponatis = Nachdruck. – Celovec : samozal. Zvezna gimnazija in zvezna realna gimnazija za Slovence = Klagenfurt : Eigenverl. Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium für Slowenen, 2011. – 103 str. : graf. prikazi ; 21 cm
Bibliografija: str. 103. – "Delo je nastalo leta 1986 ob profesorskem izpitu iz fizike na Tehniški univerzi na Dunaju" ––> kolofon
COBISS.SI-ID 1994708


6 UPORABNE VEDE

 

110.
GEREČNIK, Anton
        Ekonomika poslovanja. 2, Temeljne računovodske informacije : [za program ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI] / Anton Gerečnik. – 1. natis. – Celovec : Mohorjeva, 2010 (Celovec : Mohorjeva). – III, 133 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. – (Srednješolski program Ekonomski tehnik)
Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – 1.500 izv. – Bibliografija: str. 133
ISBN 978-3-7086-0546-3
COBISS.SI-ID 251619328

111.
VOGLAUER, Olga
        Kmečki koledar [Slikovno gradivo] = Bauernkalender : 2011 / besedila, Texte Olga Voglauer, Katharina Pegrin ; slike, Fotos Stefan Reichmann ; prevodi, Übersetzung Breda Gspan. – Tinje = Tainach : Kmečka izobraževalna skupnost, 2010 (Celovec : Mohorjeva = Klagenfurt : Hermagoras). – 1 koledar (14 listov) : barve ; 42 x 30 cm
Na hrbtni str. listov vzpor. besedilo v slov. in nem.
COBISS.SI-ID 1981652


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. GLASBA. ŠPORT

 

112.
BALIŠ (ansambel)
        Novnos [Zvočni posnetek] / Bališ. – [S. l.] : Bališ, 2010. – 1 CD (38 min, 33 sek) ; 12 cm
COBISS.SI-ID 1974996

113.
BERGER, Wilhelm, 1957–
        Über die Zäune = O plotovih = Sui recinti / Wilhelm Berger, Werner Koroschitz, Gerhard Pilgram ; Herausgeber Universitätskulturzentrum UNIKUM, Kultuni [!] center univerze. – 1. Aufl. – Klagenfurt = Celovec : Drava, 2011 (Klagenfurt = Celovec : Drava). – 130 str. : ilustr. ; 23 cm
Nem. besedilo, deloma vzpor. slov. in it. prevod
ISBN 978-3-85435-648-6
COBISS.SI-ID 2004692

114.
GREGORIČ, Janez, 1965–
        España plus ultra [Zvočni posnetek] / Janez Gregorič, guitar. – Globasnitz = Globasnica : [samozal.]
J. Gregorič, cop. 2011. – 1 CD (57 min, 27 sek) ; 12 cm
ST4-094-0211
COBISS.SI-ID
1993172

115.
KUPPER, Lenčka
        Prižgimo si lučke [Glasbeni tisk] / Lenčka Kupper ; [ilustracije] Peter Škerl. – 1. natis. – Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva družba, 2010 (Celovec : Mohorjeva družba). – 1 partitura (34 str.) : ilustr. ; 22 cm
800 izv.
ISMN 978-3-7086-0584-5
COBISS.SI-ID
253221632

116.
LEBEN, Andrej
        Pregled slovenskega gledališkega dogajanja na Koroškem v sezoni 2009/2010 / po objavah v koroških slovenskih časopisih zbral in uredil Andrej Leben.
V: Koroški koledar .... – ISSN Y500-1811. – (2011), str. 253–255.
COBISS.SI-ID
1962964

117.
MISCHKULNIG, Walter
        Walter Mischkulnig [Slikovno gradivo] : 2011 / fotografije, Fotos Tomo Weiss. – Klagenfurt = Celovec : Drava, cop. 2010 ([Celovec] : Drava). – 1 koledar (14 listov) : barve ; 42 x 31 cm
O avtorju Noel Durand na f. [14]. – Vzpor. besedilo v slov. in v nem.
ISBN 978-3-85435-640-0
COBISS.SI-ID
1985748

118.
OMAN, Valentin
        Nazaj / Valentin Oman ; [Fotoreproduktionen Ferdinand Neumüller, Ernst Prokop ; Übersetzungen Andreja Haberl-Zemljič (sl.), Maureen Devine (engl.)]. – Klagenfurt = Celovec : Hermagoras = Mohorjeva, 2010. – 206 str. : barvne ilustr. ; 28 cm
Vzpor. nem. besedilo ter prevod v slov. in angl. – Izšlo ob razstavi v treh delih Valentina Omana Nazaj v Beljaku. – Der Zeitenwanderer / Martin Traxl: str. 8–11. – Ecce Oman / Andrea Zsutty: str. 12–18
ISBN 978-3-7086-0563-0
COBISS.SI-ID
253611776

119.
SYMPOSIUM zur Politik, Zeitgeschichte und Gesellschaftskritik in Johann Kresniks Werk (2009 ; Bleiburg)
        "Ballett kann kämpfen" = "Balet se zna boriti" / Symposium zur Politik, Zeitgeschichte und Gesellschaftskritik in Johann Kresniks Werk ; Genia Enzelberger, Zdravko Haderlap (Hg.) ; [Herausgeber Stadtgemeinde Bleiburg ; Übersetzungen Peter Wieser]. – Wien ; Berlin ; Münster : Lit, 2009. – 130 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Theaterwissenschaft ; Bd. 1)
Nem. besedilo in delni slov. prevod. – Opombe z bibliografijo pri enem prispevku
ISBN 978-3-643-50084-7
COBISS.SI-ID 2009812

120.
TAMIKA
        Ritem sveta [Zvočni posnetek] / Tamika. – Železna Kapla : SPD "Zarja", [2010]. – 1 CD (65 min, 8 sek) ; 12 cm
Vsebina: Cherry pink and apple blossom white / Louiguy. Dan ljubezni / T. Hrušovar, D. Velkavrh. Prerano, prerano / D. Pavin, Z. Šljivac. Da te mogu pismom zvati /I. Badurina, F. Bilić. Zbog jedne divne crne žene / K. Slabinac.
Mardjandja. Something stupid / C. C. Parks. Java / A. Toussaint, A. Hirt. Cvetje v jeseni / U. Koder. Slovenska lipa / L. Grojzdek, A. Krajnc. Pod Peco sem doma / A. Lipusch. Tonkaja rjabina. Katjuša / M. Blantner, M. Isakovskij. Nabucco / G. Verdi. Bilečanka / M. Apih. Na avtocesti / S. & V. Avsenik. Ritem sveta / Z. Runjić, M. Traunik
ST4-093-1010
COBISS.SI-ID
1965524

121.
        ZALA : Drama in sieben Bildern = drama v sedmih slikah : Simone Schönett & Harald Schwinger / [slike, Foto ROŽ arhiv, Hanzi Rehsmann, Hanzi Weiss]. – [Šentjakob v Rožu] : Teatr Trotamora, [2010] ([Celovec] : Drava). – [24] str. : ilustr. ; 21 cm
Ov. nasl. – Besedilo slov. in/ali nem. – Režiser Marjan Štikar, avtorja drame Simone Schönett in Harald Schwinger
COBISS.SI-ID
1938900

122.
NEMEC Novak, Jasna
        Pavle Kernjak / [avtorica Jasna Nemec Novak]. – 1. izd. – Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva družba, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). – 761 str. : ilustr. ; 25 cm + zvd.

Avtorica navedena v kolofonu. – Pavle Kernjak – knjigi na pot / Janko Zerzer: str. 11. – Pavle in Miro Kernjak / Nužej Tolmajer: str. 12–15. – Izdala Krščanska kulturna zveza v Celovcu. – 500 izv. – Objave skladb Pavleta in Mira Kernjaka v notnih zbirkah in revijah / zbral Ivo Jelerčič: str. 734–741. – Zusammenfassung / prevedel Martin Kuchling: str. 713–717. – Kazalo
ISBN 978-3-7086-0529-6
COBISS.SI-ID 251805440


80 JEZIKOSLOVJE

 

123.
BUSCH, Brigitta
        Slowenisch in Kärnten – Sprache jenseits ethnischer Kategorien / Brigitta Busch. – Graf. prikaz. – Bibliografija: str. 187–188.
V: Grenzverkehr | ungen / Wintersteiner, Gombos, Gronold (Hg.). – Klagenfurt = Celovec : Wieser, cop. 2010. – (Wieser Wissenschaft). – ISBN 978-3-85129-880-2. – Str. 174–188.
COBISS.SI-ID 514616972

124.
        DVO- in večjezičnost v družini : 12 spodbud za sožitje v družini = Zwei- und Mehrsprachigkeit in der Familie : [12] Impulse für Sprachenvielfalt in der Familie / [avtorji Martina Piko-Rustia ... [et al.] ; prevod Marjeta Wakounig, avtorji]. – 1. izd. = 1. Aufl. – Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva založba = Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras, 2011 ([Celovec] : Drava). – 35 str. ; 21 cm
Vzpor. slov. in nem. besedilo. – 2.000 izv. – Bibliografija: str. 33
ISBN 978-3-7086-0609-5
COBISS.SI-ID 255193344

125.
        GRENZVERKEHR | ungen : Mehrsprachigkeit, Transkulturalität und Bildung im Alpen-Adria-Raum = Ména | mejà : večjezičnost, transkulturnost in izobrazba = Confini | confronti : plurilinguismo, transculturalità e istruzione = Border dis | solutions : multiculturalism, transculturality and education / Wintersteiner, Gombos, Gronold (Hg.). – Klagenfurt = Celovec : Wieser, cop. 2010. – 357 str. : graf. prikazi ; 22 cm. – (Wieser Wissenschaft)
Besedila v nem., slov., angl., franc. ali it., uvod v nem. ter prevod v slov., it. in angl. – Prevod vseh besedil v angl. na CD-ROM-u. – "Die hier versammelten Aufsätze gehen auf eine internationale Konferenz zurück, die im Rahmen des EU-Jahres des Interkulturellen Dialogs und des UNESCO–Jahres der Sprachen 2008 an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt stattgefunden hat." ––> str. 23. – Bibliografija po večini prispevkov
– – Border dis | solutions [Elektronski vir] : multilingualismus, transculturality and education / Wintersteiner, Gombos, Gronold (eds). – 1 CD-ROM ; 12 cm
ISBN 978-3-85129-880-2
COBISS.SI-ID 11802701

126.
MALLE, Avguštin
        Alcune considerationi sulla lingua slovena in Carinzia / Avguštin Malle. – Bibliografija: str. 92–93.
V: Le comunità linguistiche di Alpe Adria / a cura di Adriana Janežič. – Udine : Societât filologiche furlane = Società filologica friulana, 2010. – ISBN 978-88-7636-140-1. – Str. 83–93.
COBISS.SI-ID
2006484

127.
PFANDL, Heinrich
        "Wie ist es bei den Slowenen lustig" : Slowenisches auf topographischen Ansichtskarten des Kronlandes Steiermark 1890–1918 = Kako je med Slovenci fletno : slovenščina na topografskih razglednicah kronovine Štajerske 1890–1918 / Heinrich Pfandl ; Übersetzung, prevod Sebastian Walcher. – Ilustr. – Besedilo v nem. in prevod v slov. – Bibliografija: str. 31.
V: Signal. – ISSN Y501-9427. – (2010/2011), str. 11–25; 27–32.
COBISS.SI-ID 1983444

128.
POHL, Heinz Dieter
        Zur Kärntner Namenlandschaft / Heinz-Dieter Pohl. – Zvd. – Bibliografija: str. 191–193.
V: Volksgruppenfragen / Gerhard Hafner, Martin Pandel (Herausgeber, izdajatelja). – Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva = Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras, 2011. – ISBN 978-3-7086-0605-7. – Str. 165–194.
COBISS.SI-ID 2012628

129.
        SLOVENŠČINA v družini = Familiensprache Slowenisch. – [Celovec : s. n., 2010]. – [24] str. : ilustr. ; 10 x 13 cm
Besedilo v slov. in/ali nem.
COBISS.SI-ID 514622860

130.
        ZAKLADNICA nesnovne dediščine koroških Slovencev / Martina Piko-Rustia, Teodor Domej, Vinko Wieser, Karl Hren, Nanti Olip. – Ilustr. – Bibliografija na dnu str.
V: Koroški koledar .... – ISSN Y500-1811. – (2011), str. 140–169.
COBISS.SI-ID 1961428

131.
ZDOVC, Pavel
        Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem : [slovar in jeziko(slo)vni komentarji] = Die slowenischen Ortsnamen in Kärnten : [Namenbuch und Sprach(wissenschaft)liche Kommentare] / Pavel Zdovc. – Razširjena izd. = Erweiterte Aufl. – Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti = Academia scientiarum et artium Slovenica, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). – 447 str. : tabele ; 25 cm. – (Razprave / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede = Dissertationes / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis II: Philologia et litterae, ISSN 0560-2920 ; 21)
Besedilo v slov. in (razen opomb) prevod v nem., delni prevod tudi v rus. – Bibliografija: str. 371–384. – Seznam avtorjevih člankov o zemljepisnih lastnih imenih: str. 443. – Povzetki že prej objavljenih člankov v nem., rus. ali eng.
COBISS.SI-ID 31970093


82 LEPOSLOVJE

 

132.
ARKO, Andrej
        Dom : iz spominov Ericha Schleimerja, lesnega industrialca v pokoju in posestnika z dvorca Grebenje nad Gručno vasjo : slovenske večernice / Andrej Arko. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Celovec : Mohorjeva ; Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2010 (Ljubljana : Hren). – 250 str. ; 22 cm. – (Slovenske večernice / Celjska Mohorjeva družba ; 160) (Družinske večernice / Mohorjeva Celovec ; zv. 67)
6.000 izv.
ISBN 978-961-218-916-7 (Celjska Mohorjeva družba) ISBN 978-3-7086-0576-0 (Mohorjeva Celovec) ISBN 978-88-96632-11-6 (Goriška Mohorjeva družba)
COBISS.SI-ID 252839424

133.
FRANČIČ, Franjo
        Wo verstecken sich die Schmetterlinge vor dem Regen : Erzählungen 1984–2006 / Franjo Frančič ; Übersetzung aus dem Slowenischen, Nachwort und Anmerkungen von Erwin Köstler. – Klagenfurt ; Wien = Celovec ; Dunaj : Drava, cop. 2010 ([Celovec] : Drava). – 341 str. ; 22 cm
Prevod dela: Kam se skrijejo metulji pred dežjem
ISBN 978-3-85435-626-4
COBISS.SI-ID 1942996

134.
GOOS, Michaela Maria
        Pimpinela reši grad = Pimpinella rettet das Schloss / napisala, Text Michaela Maria Goos ; ilustrirala, Illustrationen [in prevod] Alenka Čuk. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Celovec : Mohorjeva, 2011 (Maribor : Dravska tiskarna). – [31] str. : ilustr. ; 25 x 31 cm
700 izv. – Vzpor. besedilo v nem. in prevod v slov.
ISBN 978-961-218-905-1 (Celjska Mohorjeva družba) ISBN 978-3-7086-0601-9 (Mohorjeva Celovec)
COBISS.SI-ID 251929600

135.
GRAFENAUER, Niko
        Geheimnisse : Gedichte und Sprüche / Niko Grafenauer ; aus dem Slowenischen übertragen von Janko Ferk und Astrid Philippsen. – Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras =Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva, cop. 2010 (Klagenfurt : Hermagoras Verein =Celovec : Mohorjeva družba). – 80 str. ; 21 cm
Prevod dela: Skrivnosti. – Über Niko Grafenauer und seine offenen "Geheimnisse" / Janko Ferk: str. 72–78. – O avtorju: str. 79
ISBN 978-3-7086-0575-3
COBISS.SI-ID 7718050

136.
HADERLAP, Maja
        Engel des Vergessens : Roman / Maja Haderlap. – 2. Aufl. – Göttingen : Wallstein, 2011. – 287 str. ; 21 cm
ISBN 978-3-8353-0953-1
COBISS.SI-ID 2009556

137.
HADERLAP, Maja
        Engel des Vergessens : Roman / Maja Haderlap. – Göttingen : Wallstein, 2011. – 287 str. ; 21 cm
ISBN 978-3-8353-0953-1
COBISS.SI-ID 2008532

138.
MESSNER, Janko
        Ausgewählte Werke / Janko Messner ; [herausgegeben von Jozej Strutz]. – Klagenfurt : Drava, 2009–<2010>. – <5> zv. ; 22 cm
Besedilo v nem. ali nem. in slov. – Dosedanja vsebina: Bd. 1: Prosa 1. – 2009. – 223 str. – Einleitung / Jozej Strutz: str. 7–10. – Janko Messners Buch "Skurne storije" (Schiache Geschichten) / Josip Vidmar ; aus dem Slowenischen von Kristijan Močilnik: str. 219–223. – Izbor ali prevod besedil iz: Ansichtskarten von Kärnten; Skurne storije; Kärntner Triptychon ; Bd. 2: Prosa 2. – cop. 2009. – 253 str. – Über den Autor : Peter Turrini zu Janko Messner: str. 249–253. – Izbor ali prevod besedil iz knjig: Gorše storije; Kärntner Heimatbuch; Schwarzweiße Geschichten ; Bd. 3: Dramen & Satiren. – cop. 2010. – 191 str. – Ein unerhörter Skandal des ORF / Jozej Strutz: str. 182–187. – Prevod del: Vrnitev ; Pogovor v maternici koroške Slovenke ; Vprašanja koroškega otroka ; Koroški kravalet ; Božična zgodba ; Balada o pogrebu gospoda von Puksa. ; Bd. 4: Pesmi = Gedichte. – cop. 2010. – 159 str. – O liriki Janka Messnerja = Zu Janko Messners Poesie / Jozej Strutz: str. 152–159 ; Bd. 5: Pokržnikov Luka storije pravi = Geschichten des Herrn Luka von Pokerschnik / Illustrationen, ilustracije Marjan Manček. – cop. 2010. – 199 str. : ilustr. + 1 CD. – Beseda o Lukanovi govorici / Pavel Zdovc: str. 72–83. – Messners dritte Sprache / Edvard Trampusch: str. 180–188. – Wer ist Pokržnikov Luka / Theodor Domej: str. 189–192. – Gleichnis in derber Fügung / Josej Strutz: str. 193–196
– – Iz dnevnika Pokržnikovega Lukana [Zvočni posnetek] : 16 puglavij Pokržnikovega Lukana, pa tri njegove pesmi, ku jih Romana Verdela ansambel pvaje. – 1 CD ; 12 cm
ISBN 978-3-85435-571-7 (Bd. 1) ISBN 978-3-85435-572-2 (Bd. 2) ISBN 978-3-85435-573-1 (Bd. 3) ISBN 978-3-85435-574-8 (Bd. 4) ISBN 978-3-85435-613-4 (Bd. 5)
COBISS.SI-ID 1830100

139.
MLINAR, Rudi
        Šepetanje lip : roman o Francu Ksaverju Mešku / Rudi Mlinar. – 1. naklada. – Celovec : Mohorjeva družba, 2010. – 304 str. ; 22 cm
ISBN 978-3-7086-0558-6
COBISS.SI-ID 252358656

140.
NÖSTLINGER, Christine
        Franceve detektivske zgodbe / Christine Nöstlinger ; ilustracije Erhard Dietl ; [v slovenščino prevedla Lučka Jenčič]. – 1. izd. – Celovec : Mohorjeva, 2011 (v Celovcu : Mohorjeva družba). – 55 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Vigred)
Prevod dela: Detektivgeschichten vom Franz. – Ilustr. na spojnih listov. – 1.000 izv.
ISBN 978-3-7086-0589-0
COBISS.SI-ID 255002368

141.
POLANŠEK, Valentin, 1928–1985
        Karantanske pesmi / Valentin Polanšek ; zbral, uredil in spremno besedo napisal Emil Cesar. – Klagenfurt ; Wien = Celovec ; Dunaj : Drava, cop. 2010 ([Celovec] : Drava). – 201 str. : avtorj. sl. ; 21 cm
O pesniku Valentinu Polanšku / Emil Cesar: str. 163–198. – Bibliografija: str. 199–200
ISBN 978-3-85435-636-3
COBISS.SI-ID 1948116

142.
SCHULAK, Rosemarie, 1933–
        Erinnerungen an Piran : Silbengedichte = Spomini na Piran : pesmi zlogomerjenke / Rosemarie Schulak ; Übersetzung ins Slowenische, iz nemščine prevedel Lev Detela ; [Zeichnungen, risbe Hans Krebitz]. – Klagenfurt : Hermagoras = Celovec : Mohorjeva, cop. 2011. – 95 str. : ilustr. ; 20 cm
Subtiles poetisches Wortgeflecht = Subtilni splet pesniških besed / Lev Detela: str. 80–87. – Vzpor. nem. besedilo in slov. prevod
ISBN 978-3-7086-0588-3
COBISS.SI-ID 2008788

143.
ZDOUC, Nina
        O iskanju sreče / Nina Zdouc ; ilustracije Natalia Ciccione. – Celovec : Zvezna gimnazija in zvezna realna gimnazija za Slovence = Klagenfurt : Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium für Slowenen, 2010 (Celovec : Drava). – 21 str. : ilustr. ; 21 x 21 cm
COBISS.SI-ID 1980372


82.0 LITERARNA VEDA

 

144.
CESAR, Emil
        Literarno ustvarjanje pesnika Mihe Klinarja / Emil Cesar. – Ilustr.
V: Koroški koledar .... – ISSN Y500-1811. – (2011), str. 76–85.
COBISS.SI-ID 1960148

145.
LEBEN, Andrej
        Slowenische Exilliteratur der Jahre 1945–1949 in Kärnten / Andrej Leben. – Ilustr. – Bibliografija: str. 47.
V: Zwischenwelt. – ISSN 1606-4321. – Jg. 28, Nr. 1/2 (Juni 2011), str. 43–47.
COBISS.SI-ID 2007764

146.
SCHELLANDER, Nadja
        Knjižne serije v otroški in mladinski literaturi : predstavitev in primerjava Anice Dese Muck in Mini Christine Nöstlinger kot knjižnih serij za začetniške bralce : Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Magistra der Philosophie / Nadja Schellander. – Klagenfurt am Wörthersee : [N. Schellander], 2010. – 154 f. : ilustr. ; 30 cm
Bibliografija: f. 124–135. – Zusammenfassung. – Dipl. delo, univ. Celovec
COBISS.SI-ID 2003668

147.
STURM-Schnabl, Katja
        Prežihov Voranc (1893–1950) / Katja Sturm-Schnabl. – Ilustr. – Opombe z bibliografijo na dnu str.
V: Koroški koledar .... – ISSN Y500-1811. – (2011), str. 22–37.
COBISS.SI-ID 1959124

148.
VONČINA, Simona
        "Shtoria od enih starih bukovnikov ino visharjev" : bukovniki in vižarji iz zbirk Koroške osrednje knjižnice : [razstavišče Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika, 17. december 2010–31. januar 2011] / Simona Vončina, Simona Šuler Pandev ; [fotografije Fototeka Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, Dobran Laznik, Tomo Jeseničnik]. – Ravne na Koroškem : Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, 2011 (Šmartno pri Slovenj Gradcu : Tiskarna Grešovnik). – 32 str. : ilustr. ; 21 cm
Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – 1.000 izv. – Bibliografija: str. 31
ISBN 978-961-6706-04-9
COBISS.SI-ID 255444992

149.
KUMER, Mirko
        Da bi sonce posijalo --- / Mirko Kumer – Črčej ; uredila Anton Kumer in Valentin Kumer ; [slike Milan Piko, Janez Pernat]. – 1. izd. – Celovec : Mohorjeva, 2010 (Celovec : Mohorjeva družba). – 392 str. : ilustr. ; 24 cm
Bueh daj ano dvaro srečo! / Valentin Kumer: str. 7–11. – Od starejšega vola se mlajši uči oranja / Anton Kumer: str. 13–16. – Duhovna dediščina Mirka Kumra Črčeja / Martina Piko-Rustia: str. 17–19. – 800 izv. – Vsebina na nasl. str.: Vaška kronika ; Povesti in črtice z Blata in iz južne Koroške
ISBN 978-3-7086-0559-3
COBISS.SI-ID 252832256

150.
PALČIČ, Igor
        Smeš svet / Igor Palčič ; [risbe Mojca M. Pengov]. – 1. izd. – Celovec : Mohorjeva, 2010 (v Celovcu : Mohorjeva). – 52 str. : ilustr. ; 26 cm
700 izv.
ISBN 978-3-7086-0542–5
COBISS.SI-ID 252779776


902/904 ARHEOLOGIJA

 

151.
        STERBEN in St. Peter : das frühmittelalterliche Gräberfeld von St. Peter bei Spittal/Drau in Kärnten / herausgegeben von Kurt Karpf und Therese Meyer ; [Zeichnungen Dragica Knific Lunder und Brigitte Zmölnig]. – Spittal an der Drau : Stadtarchiv, 2010. – 287 str. : ilustr. ; 28 cm. – (Beiträge zur Kulturgeschichte Oberkärntens ; Bd. 6)
Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 978-3-900835-11-8
COBISS.SI-ID 1973716


908 DOMOZNANSTVO

 

152.
KAISER-Kaplaner, Ingrid
        Durchs Bärental zur Klagenfurter Hütte : aus der Geschichte des Bärentales/Rute/Zavrh/Za Vrhom und der Klagenfurter Hütte, untermalt durch erzählte Erinnerungen von Zeitzeugen / Ingrid Kaiser-Kaplaner. – Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras = Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva, cop. 2010. – 168 str. : ilustr. ; 22 cm
Bibliografija: str. 159–168
ISBN 978-3-7086-0522-7
COBISS.SI-ID 1963476

153.
        KLAGENFURT am Wörthersee : Begegnung im Süden = Celovec ob Vrbskem jezeru : srečanje na južni strani = Klagenfurt am Wörthersee : incontri al sud = Klagenfurt am Wörthersee : an encounter in the south / [Fotos, fotografije, foto, photos Gert Eggenberger ... [et al.] ; Texte, besedila, testi, texts Veronika Meissnitzer, Iris Wedenig, Arnulf Rainer ; Redaktion, urednica, redazione, editor Karin Waldner-Petuschnig ; Übersetzungen, prevodi, traduzioni, translations Übersetzungsbüro Schweickhart]. – Klagenfurt = Celovec : J. Heyn, 2010. – 132 str. : ilustr. ; 28 x 30 cm
Besedilo v nem. ter prevod v slov., it. in angl.
ISBN 978-3-7084-0390-8
COBISS.SI-ID 1947092

154.
LEEB, Gerhard
        Karavanke brez meja : zgodovina in zgodbe, favna, flora, najlepše ture in izleti med Dravo in Savo ter Trbižem in Velenjem / Gerhard Leeb ; [iz nemščine prevedla Seta Oblak ; fotografije Gerhard Leeb, Adrian Kert ; posamične motive so prispevali Uroš Kotnik ... et al.]. – 1. izd. – Celovec : Mohorjeva, 2010 (Celovec : Mohorjeva). – 336 str. : ilustr. ; 21 cm
Prevod dela: Grenzenlose Karawanken. – Zvd. na notr. str. ov. – 1.000 izv. – Kazalo
ISBN 978-3-7086-0496-1
COBISS.SI-ID 253371648

155.
        MARKTGEMEINDE Velden am Wörther See : Geschichte, Kultur, Natur. – Klagenfurt : J. Heyn, 2010. – 478 str. : ilustr. ; 30 cm
Ilustr. na spojnih listih. – Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 978-3-7084-0409-7
COBISS.SI-ID 1970900

156.
STRANNER, Edwin
        Kärnten : eine himmlische Visitenkarte = Koroška : nebeška vizitka = Carinzia : un biglietto da visita celestiale = Carinthia : a heavenly visiting card / Edwin Stranner ; mit Texten, besedilo, testi di, with texts by Hermann Gabriel = [Übersetzung, prevod, traduzione, translation Sonja Wakounig (slowenisch, slovensko), Chiara Percuzzi (italienisch, italiano), Anthony Hall (englisch, English)]. – Klagenfurt = Celovec : J. Heyn, 2010. – 192 str. : pretežno barvne ilustr. ; 28 x 30 cm
Besedilo v nem. ter prevod v slov., it. in angl.
ISBN 978-3-7084-0369-4
COBISS.SI-ID 1946836


91 GEOGRAFIJA

 

157.
        ATLAS der besonderen Orte = Atlas posebnih krajev = Atlante dei luoghi particolari / Herausgeber, izdajatelji, editori Universitätskulturzentrum Unikum, Kulturno društvo Opoka, Stazione di Topolò = Postaja Topolove ; [Übersetzungen, prevodi, traduzioni Silvia Biazzo ... et al.]. – 1. Aufl. = [1.] naklada = [1a] ed. – Klagenfurt = Celovec : Universitätskulturzentrum UNIKUM : Drava, cop. 2010 (Klagenfurt = Celovec : Drava). – 244 str. : ilustr. ; 35 cm
Beseda o čisto posebnem atlasu / Drago Jančar: str. 15–16. – Spremna beseda Draga Jančarja prevedena tudi v nem. in it., opisi krajev v nem., slov. in it., literarna besedila samo v izvirnem jeziku.
ISBN 978-3-85435-6295
COBISS.SI-ID 1964756

158.
HREN, Karl
        Znamenitosti ter domača gorska in ledinska imena na Obirju / Karl Hren. – Ilustr.
V: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. – ISSN 1024-1493. – (2011), str. 54–57.
COBISS.SI-ID 1965780

159.
SANKT
        St. Margareten im Rosental [Kartografsko gradivo] = Šmarjeta v Rožu / sodelavci pri projektu Rosina Wernig ... [et al.] ; besedilo, Text Franc Wakounig ; slike, Fotos Franc Wakounig, Otmar Schabernig ; vnašanje podatkov in kartografija, Datenaufbereitung und Kartographie Geoinfo Informationssysteme. – 1:15.000. – [Šmarjeta v Rožu] : Kulturno društvo Šmarjeta-Apače ; [Celovec] : Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, 2011. – 1 zvd. : barve ; 66 x 71 cm na listu 67 x 80 cm, zložen na 17 x 9 cm
Nasl. na zloženki. – Zadaj o kraju in ledinskih imenih. – Slov. in nem. besedilo. – Vsebuje tudi zvd. vasi Šmarjeta in Kočuha v merilu 1:5.000, (27 x 31 cm), ter Apače (10 x 17 cm)
COBISS.SI-ID 514655884


929 BIOGRAFIJE

 

160.
BEVC, Ferdinand
        Življenje brez korenin : zgodba Josefa Vejnika in njegovih potomcev = Vom Stammbaum entfernt : die Geschichte von Josef Vejnik und seinen Nachfahren = Otorvannye ot rodnyh : istorija Iozefa Vejnika i ego potomkov / Ferdinand Bevc ; [izdajatelja Slovensko prosvetno društvo Zarja Železna Kapla [in] Slovenska prosvetna zveza Celovec, Herausgeber Slowenischer Kulturverein Zarja Bad Eisenkappel [und] Slowenischer Kulturverband Klagenfurt ; uredila, Redaktion Irena Destovnik ; slovenski prevod, slowenische Übersetzung Mirka Nečak ; ruski prevod, russische Übersetzung Štefan Pinter ; fotografije in razglednice, Fotos und Postkarten zasebna last družin Vejnik ...]. – [Celovec] : Drava, cop. 2010 (Celovec : Drava). – 182 str. : ilustr. ; 21 cm

Vzpor. besedilo v nem. ter prevod v slov. in deloma rus. – Lat. in cir. – Uvod = Vorwort = Vvdenie / Irena Destovnik: str. 9–12. – Knjiga ob razstavi v Forumu Zarja, Železna Kapla, 25. junij do 15. oktober 2010. – Bibliografija: str. 181–182
ISBN 978-3-85435-6394
COBISS.SI-ID 1991892

161.
BUCHWALD, Sabine
        Vojni dnevnik in spomini Franca Buchwalda / Sabina Buchwald. – Ilustr. – Bibliografija: str. 100–101.
V: Koroški koledar .... – ISSN Y500-1811. – (2011), str. 86–101.
COBISS.SI-ID 1960404

162.
GRAFENAUER, Danijel
        Lovro Kuhar – Prežihov Voranc kot predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani v letih 1946–1950 / Danijel Grafenauer. – Bibliografija: str. 167–169; 86 opomb. – Summary.
V: Prežihov Voranc – Lovro Kuhar / uredil Aleš Gabrič. – Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino ; na Dunaju = Wien : Slovenski znanstveni inštitut = Slowenisches Wissenschaftsinstitut, 2010. – ISBN 978-961-6386-28-9. – Str. 147–170.
COBISS.SI-ID 11854669

163.
JANŽEKOVIČ, Zora
        Z britvijo na sam vrh opeklinske kirurgije / Zora Janžekovič ; uredila Marija Trop in Clemens Schiestl. – V Celovcu : Mohorjeva = Hermagoras, 2009 (v Celovcu : Mohorjeva družba). – 89 str., [9] str. pril. : ilustr. ; 23 cm
Izv. nasl.: Mit dem Rasiermesser zur Weltspitze in der Verbrennungschirurgie. – Prevajalka Romana Šifrer navedena na zadnji str. pril. – 500 izv. – Okronana z zlato britvijo / S. William A. Gunn: str. 2–3. – Življenje je rešila tisočerim bolnikom z opeklinami / Davin [!] N. Herndon in Ludwik K. Branski: str. 4–5
ISBN 978-3-7086-0510-4
COBISS.SI-ID 6991902

164.
KUKOVICA, Slavka
        Vojna, usodna za družino : spominski zapis doživetij v dveh desetletjih : spomini na doživljanje brezskrbnih otroških let pred vojno, na trpka doživetja med drugo svetovno vojno in po njej, na leta šolanja in učiteljevanje na Primorskem in v Sloveniji / Slavka Kukovica. – Klagenfurt ; Wien = Celovec ; Dunaj : Drava, cop. 2010 ([Celovec] : Drava). – 111 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm
Slavkinim spominom na pot / mož Franci: str. 4–5. – Dodatek / Franc Kukovica: str.102–109. – O avtorici na zavihku ov.
ISBN 978-3-85435-635-6
COBISS.SI-ID 1947860

165.
LEBEN, Andrej
        Publicistično in literarno delo Prežihovega Voranca in povojna avstrijska Koroška / Andrej Leben. – Ilustr. – Bibliografija: str. 129–130. – Summary.
V: Prežihov Voranc – Lovro Kuhar / uredil Aleš Gabrič. – Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino ; na Dunaju = Wien : Slovenski znanstveni inštitut = Slowenisches Wissenschaftsinstitut, 2010. – ISBN 978-961-6386-28-9. – Str. 120–131.
COBISS.SI-ID 2003412

166.
MALLE, Avguštin
        Franc Aichholzer – svarilen zgled drugim učiteljem? / Avguštin Malle. – Ilustr.
V: Koroški koledar .... – ISSN Y500-1811. – (2011), str. 102–116.
COBISS.SI-ID 1960660

167.
MARŠIČ, Stanislav M.
        Franc Kattnig – poosebljena mohorska knjiga / Stanislav M. Maršič. – Ilustr.
V: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. – ISSN 1024-1493. – (2011), str. 146–149.
COBISS.SI-ID 1972436

168.
OLIP, Tomaž
        Wie ein im Käfig eingesperrter Vogel : das Tagebuch des Thomas Olip / herausgegeben von Wilhelm Baum. – Klagenfurt ; Wien : Kitab, cop. 2010. – 159 str. : ilustr., faks. ; 24 cm
Nasl. na hrbtu in na prelim. str.: Das Tagebuch des Thomas Olip. – Vorwort / E. S.: str. 13–16. – Nach-Gedanken / E. S.: str. 87–92. – Der historische Kontext / Wilhelm Baum: str. 93–146. – Nachwort / Valentin Inzko: str. 149–152. – Bibliografija: str. 153–154. – Kazalo
ISBN 978-3-902585-56-1
COBISS.SI-ID 1952468

169.
OPEKA, Pedro
        Dnevnik spopada : misijonar na Madagaskarju / [Pedro Opeka v sodelovanju z Michelom Prévostom ; prevedla Tadeja Petrovčič Jerina]. – 2. ponatis. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Celovec : Mohorjeva ; Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2011 (Ljubljana : Hren). – 190 str. ; 21 cm
Prevod dela: Journal de combat. – Avtor naveden na ov. in v kolofonu. – O avtorju na sprednjem zavihku ov. – 500 izv. – Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-218-759-0 (Celje) ISBN 978-3-7086-0413–8 (Celovec) ISBN 978-88-87407-93-8 (Gorica)
COBISS.SI-ID 255137280

170.
PIKO-Rustia, Martina
        Knjiga ob stoletnici rojstva Mirka Kumra – Črčeja (1910–1981) / Martina Piko-Rustia. – Ilustr.
V: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. – ISSN 1024-1493. – (2011), str. 129–130.
COBISS.SI-ID 1971412

171.
PREZELJ, Domen, 1974–
        Skladatelj Franc Rauter iz Roža / Domen Prezelj. – Ilustr.
V: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. – ISSN 1024-1493. – (2011), str. 121–124.
COBISS.SI-ID 1967060

172.
        PREŽIHOV Voranc – Lovro Kuhar : pisatelj, politik, patriot / uredil Aleš Gabrič. – Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino ; na Dunaju = Wien : Slovenski znanstveni inštitut = Slowenisches Wissenschaftsinstitut, 2010 ([Žirovnica] : Medium). – 185 str. : ilustr. ; 25 cm
500 izv. – Bibliografija in summary pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-6386-28-9 (Inštitut za novejšo zgodovino)
COBISS.SI-ID 253145344

173.
ZERZER, Janko
        Dr. Janko Zerzer in koroška slovenska kultura v preteklega pol stoletja / Janko Zerzer ; [pogovarjala se je] Tatjana Lesják Klun. – Ilustr.
V: Novi razgledi. – ISSN 1855-7597. – Letn. 2, št. 17/18 (22. okt. 2010), str. 10–13.
COBISS.SI-ID 11797069

174.
ZERZER, Janko
        Podelitev Tischlerjeve nagrade Bernardi Fink / Janko Zerzer. – Ilustr.
V: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. – ISSN 1024-1493. – (2011), str. 43–47.
COBISS.SI-ID 1963988

175.
ZWEIG, Stefan, 1881–1942
        Zvezdni trenutki človeštva : štirinajst zgodovinskih miniatur / Stefan Zweig ; [prevedel Stanko Jarc]. – 2. ponatis. – Celovec : Mohorjeva, 2011 (v Celovcu : Mohorjeva družba). – 240 str. ; 20 cm
Prevod dela: Sternstunden der Menscheit. – 200 izv. – Stefan Zweig v mojem življenju / Stanko Jarc: str. 231–238
ISBN 978-3-7086-0075-8
COBISS.SI-ID 256594688


93/99 ZGODOVINA

 

176.
BAUM, Wilhelm
        Die Freisler-Prozesse in Kärnten : Zeugnisse des Widerstandes gegen das NS-Regime in Österreich / Wilhelm Baum. – Klagenfurt ; Wien : Kitab, cop. 2011. – 300 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Kitab Zeitgeschichte)
Bibliografija: str. 282–286. – Kazalo
ISBN 978-3-902585-77-6
COBISS.SI-ID 514651276

177.
DESTOVNIK, Irena
        Obnovitev bunkerja pod Arihovo pečjo / Irena Destovnik. – Ilustr. – Bibliografija: str. 70.
V: Koroški koledar .... – ISSN Y500-1811. – (2011), str. 59–70.
COBISS.SI-ID 1959636

178.
        Das ENDE der Erinnerung – Kärntner PartisanInnen = Konec spomina – koroški partizani in partizanke = The end of remembering – Carinthian partisans / [Redaktion] Ernst Logar ; [Texte Aleida Assmann ... [et al.] ; Übersetzungen Otmar Lichtenwörter, Emily Lemon, Sonja Wakounig ; Fotos Nadja Danglmaier, Ernst Logar]. – Klagenfurt = Celovec : Drava, 2011 (Wien : Berger). – 109 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 video DVD
Ov. nasl. – Vzpor. nem. besedilo ter slov. in angl. prevod. – 500 izv. – Bibliografija pri nekaterih prispevkih
– – Das Ende der Erinnerung – Kärntner PartisanInnen [Videoposnetek] : Videointerviews 2005–2008 = Konec spomina – koroški partizani in partizanke : videointervjuji 2005–2008 / Maria Brumnik ... [et al.]. – 1 video DVD : barve ; 12 cm
ISBN 978-3-85435-6493
COBISS.SI-ID 2004436

179.
ENTNER, Brigitte
        "Die Angst war immer da." Nationalpolitische Verfolgungsstrategien 1938–1945 und die versuchte Entschädigung nach 1945 / Brigitte Entner. – Ilustr. – Bibliografija: str. 142 in v opombah na str. 143–145.
V: Marktgemeinde Velden am Wörther See. – Klagenfurt : J. Heyn, 2010. – ISBN 978-3-7084-0409-7. – Str. 124–142.
COBISS.SI-ID 1971156

180.
ENTNER, Brigitte
        Kärnten frei und ungeteilt? / Brigitte Entner.
V: Kärnten, Slowenien, Triest / hrsg. von Tanja von Fransecky ... [et al.]. – Berlin ; Hamburg : Assoziation A, 2010. – ISBN 978-3-935936-92-7. – Str. 13–17.
COBISS.SI-ID 1968340

181.
ENTNER, Brigitte
        Slowenische Minderheit zwischen Verfolgung und Ausgrenzung / Brigitte Entner. – Bibliografija: str. 24.
V: Kärnten, Slowenien, Triest / hrsg. von Tanja von Fransecky ... [et al.]. – Berlin ; Hamburg : Assoziation A, 2010. – ISBN 978-3-935936-92-7. – Str. 19–24.
COBISS.SI-ID 1968596

182.
ENTNER, Brigitte
        Vergessene Opfer? : die "Verschleppten" vom Mai 1945 im Spiegel historischer Aufarbeitung und regionaler Geschichtspolitik = Pozabljene žrtve? : koroški "odvlečeni" iz majskih dni 1945 v zrcalu regionalnega zgodovinopisja in regionalne politike zgodovinopisja / Brigitte Entner ; Übersetzung, prevod Valentin Sima. – Besedilo v nem. in prevod v slov. – Opombe z bibliografijo na dnu str.
V: Signal. – ISSN Y501-9427. – (2010/2011), str. 203–209 ; 211–218.
COBISS.SI-ID 1984468

183.
ENTNER, Brigitte
        Verortung des slowenischen Widerstandes in Kärnten = Umestitev slovenskega odpora na Koroškem / Brigitte Entner. – Besedilo v nem. in prevod v slov. – Opombe z bibliografijo na dnu str.
V: Widerstand gegen Faschismus und Nationalsozialismus im Alpen-Adria-Raum / Brigitte Entner, Augustin Malle, Valentin Sima (izd./Hg.). – Klagenfurt ; Wien = Celovec ; Dunaj : Drava, cop. 2011. – ISBN 978-3-85435-650-9. – Str. 51–65 ; 212–224.
COBISS.SI-ID 1988052

184.
GRAFENAUER, Danijel
        Koroški Slovenci – begunci in njihova družbena integracija v osrednji Sloveniji / Danijel Grafenauer. – Bibliografija: str. 485–487. – Izvleček v slov.
V: Migracije in slovenski prostor od antike do danes / uredila Peter Štih in Bojan Balkovec. – Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010. – (Zbirka Zgodovinskega časopisa, ISSN 1408-3531 ; 39). – ISBN 978-961-6777-05-6. – Str. 474–487.
COBISS.SI-ID 11783245

185.
GRAFENAUER, Danijel
        Koroški Slovenci kot poplebiscitni begunci v osrednji Sloveniji / Danijel Grafenauer, Janez Stergar. – Ilustr. – Opombe z bibliografijo: str. 73–74.
V: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. – ISSN 1024-1493. – (2011), str. 68–74.
COBISS.SI-ID 11840589

186.
        GRENZEN : Grenzenlos – 1918/20 : 2010 / Herausgeber Peter Karpf, Werner Platzer, Udo Puschnig. – Klagenfurt am Wörthersee : Amt der Kärntner Landesregierung, Volksgruppenbüro, 2010. – 143 str. ; 22 cm. – (Kärnten Dokumentation ; Sonderbd. 03)
Podatek o posvetovanju naveden na str. 142. – Besedilo prispevkov v nem., eden tudi deloma v slov. – Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 3-901258-17-5
COBISS.SI-ID 1991124

187.
GRIESSER-Pečar, Tamara
        Die Stellung der slowenischen Landesregierung zum Land Kärnten 1918–1920 / Tamara Griesser-Pečar. – Klagenfurt ; Ljubljana ; Wien : Hermagoras =Celovec ; Laibach ; Dunaj : Mohorjeva, cop. 2010. – 525 str. ; 30 cm. – (Studia Carinthiaca ; Bd. XXX)
Bibliografija: str. 493–514
ISBN 978-3-7086-0537-1
COBISS.SI-ID 1047429

188.
INTERNATIONALE Tagung Widerstand gegen Faschismus und Nationalsozialismus im Alpen-Adria-Raum (2011 ; Klagenfurt)
        Widerstand gegen Faschismus und Nationalsozialismus im Alpen-Adria-Raum : internationale Tagung = Odpor proti fašizmu in nacizmu v alpsko-jadranskem prostoru : mednarodni posvet : Klagenfurt/Celovec 24.–25. 2. 2011 / Brigitte Entner, Augustin Malle, Valentin Sima (izd./Hg.) ; [prevajalci/prevajalke, ÜbersetzerInnen Marjeta Domej ... et al.]. – Klagenfurt ; Wien = Celovec ; Dunaj : Drava, cop. 2011 ([Celovec] : Drava). – 325 str. ; 24 cm
Nasl. na hrbtu: Widerstand = Odpor. – Besedila v nem., slov. ali angl. in prevodi v slov. ali nem. – Prireditelji posveta: Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu, Institut für Geschichte der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt/Celovec, Abteilung für Zeitgeschichte, Robert-Musil-Institut für Literaturforschung – Kärntner Literaturarchiv. – Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 978-3-85435-650–9
COBISS.SI-ID 1987028

189.
        KÄRNTEN, Slowenien, Triest : umkämpfte Erinnerungen / hrsg. von Tanja von Fransecky ... [et al.]. – Berlin ; Hamburg : Assoziation A, 2010. – 247 str. : ilustr.
Bibliografija pri nekaterih prispevkih. – Kazala
ISBN 978-3-935936-92-7
COBISS.SI-ID 1968084

190.
KLAVORA, Vasja
        Škabrijel : Soška fronta : 1917 / Vasja Klavora. – 1. ponatis. – Celovec : Mohorjeva, 2011 (Celovec : Mohorjeva družba). – 254 str. : ilustr. ; 25 cm
1.000 izv. – Spremna beseda / Branko Marušič: str. 253–254. – Bibliografija: str. 249–251
ISBN 978-3-85013-565-8
COBISS.SI-ID 240156416

191.
KNIGHT, Robert, 1952–
        A no-win situation? : Gerald Sharp and British policy towards the Carinthian Slovenes 1945–1960 = Brezizhoden položaj? : Gerald Sharp in britanska politika v zvezi s koroškimi Slovenci 1945–1960 / Robert Knight. – Besedilo v angl. in prevod v slov. – Opombe z bibliografijo na dnu str.
V: Widerstand gegen Faschismus und Nationalsozialismus im Alpen-Adria-Raum / Brigitte Entner, Augustin Malle, Valentin Sima (izd./Hg.). – Klagenfurt ; Wien = Celovec ; Dunaj : Drava, cop. 2011. – ISBN 978-3-85435-650-9. – Str. 84–96 ; 240–252.
COBISS.SI-ID 1988820

192.
KONRAD, Christian
        "Im Kampf, da warst du gleichberechtigt ---" : der bewaffnete Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Kärnten und der Steiermark aus geschlechtergeschichtlicher Perspektive : Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades eines Magisters der Philosophie an der Karl-Franzens-Universität Graz / vorgelegt von Christian Konrad. – Graz : [C. Konrad], 2010. – 93 str. ; 30 cm
– Dostopno tudi na: https://online.uni-graz.at/kfu_online/edit.getVollText?pDocumentNr=189507&cDDNr=17079&pFti=&pOrg=14129. – Bibliografija: str. 87–93. – Inštitut za zgodovino, univ. Gradec
COBISS.SI-ID 1939412

193.
KOROSCHITZ, Werner
        Lepi razgledi : nacionalizem in antisemitizem v koroških gorah / Werner Koroschitz ; [prevedla Mirka Nečak]. – Ilustr. – Bibliografija: str. 139.
V: Koroški koledar .... – ISSN Y500-1811. – (2011), str. 131–139.
COBISS.SI-ID 1961172

194.
KOROSCHITZ, Werner
        Zeichen setzen : NS-Opfer der Marktgemeinde Rosegg = Obudimo spomin na žrtve nacionalnega socializma tržne občine Rožek / [Autoren, avtorja Werner Koroschitz & Helge Stromberger ; Übersetzungen, prevodi Gabi Frank ; Herausgeber, izdajatelj Erinnern Rosegg, Rožek se spominja, Industriekultur und Alltagsgeschichte]. – Klagenfurt : Hermagoras = Celovec : Mohorjeva, 2010 ([Celovec] : Mohorjeva). – 88 str. : ilustr. ; 24 cm
Avtorja navedena v kolofonu. – Auf dem Weg = Brošuri na pot / Mirko Oraže: str. 4–5. – Vorwort = Uvodne besede / Elisabeth Prettner: str. 6–7. – Besedilo v nem. in prevod v slov. – Bibliografija: str. 88
ISBN 978-3-7086-0581-4
COBISS.SI-ID 1973204

195.
KOSCHAT, Michael
        Braune Flecken im Ortsbild : die Abwehrkämpferdenkmäler in St. Jakob/Št. Jakob und Rosegg/Rožek: Anmerkungen zum historisch-ideologischen Kontext und Gedanken zur Kärntner Gedächtniskultur und Erinnerungspolitik / Michael Koschat. – Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras = Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva, cop. 2010. – 231 str. : ilustr. ; 22 cm
Besedilo v nem. ali slov. – Dve poglavji v slov. prevedel Hanzi Filipič. – Bibliografija: str. 223–231 in v opombah na dnu str.
ISBN 978-3-7086-0539-5
COBISS.SI-ID 7184926

196.
        LE vkup le vkup uboga gmajna : preganjanje kmetov in kmečki upor v Sloveniji 1945–1955 / uredil Jože Dežman ; oblikovanje simbola projekta Črtomir Frelih. – 1. izd. – Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva družba, 2011 (v Celovcu : Mohorjeva družba). – 480 str. : ilustr. ; 22 cm
Potiskani zavihki ov. – 500 izv. – Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 978-3-7086-0533-3
COBISS.SI-ID 254152192

197.
MALLE, Avguštin
        "Jugoslovanska propaganda", "iredentizem", tuji tisk in mohorjevke / Avguštin Malle. – Ilustr.
V: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. – ISSN 1024-1493. – (2011), str. 61–67.
COBISS.SI-ID 1966292

198.
MALLE, Avguštin
        Die Kärntner Slowenen und die politischen Emigranten aus Slowenien 1945–1949 / Augustin Malle. – Ilustr. – Opombe z bibliografijo: str. 52.
V: Zwischenwelt. – ISSN 1606-4321. – Jg. 28, Nr. 1/2 (Juni 2011), str. 47–52.
COBISS.SI-ID 2008020

199.
MALLE, Avguštin
        Der Widerstand der Kärntner Slowenen im historischen Gedächtnis / Augustin Malle = Odpor koroških Slovencev v zgodovinskem spominu / Avguštin Malle. – Besedilo v nem. in slov. – Opombe z bibliografijo na dnu str.
V: Widerstand gegen Faschismus und Nationalsozialismus im Alpen-Adria-Raum / Brigitte Entner, Augustin Malle, Valentin Sima (izd./Hg.). – Klagenfurt ; Wien = Celovec ; Dunaj : Drava, cop. 2011. – ISBN 978-3-85435-650-9. – Str. 66–83 ; 225–239.
COBISS.SI-ID 1988564

200.
MALLE-Koncilia, Tatjana
        Widerstandsforschung als Teil der Familiengeschichte = Raziskovanje upora kot del družinske zgodovine / Tatjana Malle-Koncilia. – Besedilo v nem. in slov. – Opombe z bibliografijo na dnu str.
V: Widerstand gegen Faschismus und Nationalsozialismus im Alpen-Adria-Raum / Brigitte Entner, Augustin Malle, Valentin Sima (izd./Hg.). – Klagenfurt ; Wien = Celovec ; Dunaj : Drava, cop. 2011. – ISBN 978-3-85435-650-9. – Str. 128–138, 280–288.
COBISS.SI-ID 1989588

201.
MANNER, Udo
        Der Verrat an der sichtbaren Zweisprachigkeit in Kärnten / Udo Manner. – Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras = Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva, cop. 2010 (Klagenfurt : Hermagoras Verein = Celovec : Mohorjeva družba). – 231 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Studia carinthiaca ; Bd. 29)
O avtorju: str. 215–216. – Bibliografija: str. 222–231. – "... überarbeitete und erweiterte Diplomarbeit "Probleme der Kärtner Slowenen nach dem Österreichischen Staatsvertrag 1955 ..." ––> str. 11
ISBN 978-3-7086-0447-3
COBISS.SI-ID 1946324

202.
OGRIS, Tomaž, 1946–
        Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen in Südkärnten / Thomas Ogris = Prisilno delo na južnem Koroškem / Tomaž Ogris. – Besedilo v nem. in slov. – Opombe z bibliografijo na dnu str.
V: Widerstand gegen Faschismus und Nationalsozialismus im Alpen-Adria-Raum / Brigitte Entner, Augustin Malle, Valentin Sima (izd./Hg.). – Klagenfurt ; Wien = Celovec ; Dunaj : Drava, cop. 2011. – ISBN 978-3-85435-650-9. – Str. 139–147 ; 289–296.
COBISS.SI-ID 1989844

203.
OMERZA, Igor
        Od Belce do Velikovca ali Kako sem vzljubil bombo / Igor Omerza. – 1. izd. – Celovec : Mohorjeva, 2011 (v Celovcu : Mohorjeva družba). – 358 str. : ilustr. ; 24 cm
Nasl. na prelim. str.: Od Belce do Velikovca. – 1.500 izv. – Opombe z bibliografijo na dnu str. – Kazalo. – Vsebina: Tragično življenje Janeza Topliška ; Koroška v plamenih
ISBN 978-3-7086-0622-4
COBISS.SI-ID 256050176

204.
PIRKER, Jürgen
        Kärntner Ortstafelstreit – eine "(un)endliche" Geschichte? : juristische und historische Einblicke / Jürgen Pirker. – Bibliografija: str. 157–164.
V: Volksgruppenfragen / Gerhard Hafner, Martin Pandel (Herausgeber, izdajatelja). – Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva = Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras, 2011. – ISBN 978-3-7086-0605-7. – Str. 127–164.
COBISS.SI-ID 2012372

205.
PIRKER, Peter, 1970–
        "--- den Dreck unterschreib ich nicht!" : Anton Kutej, Štefan und Janko Messner – drei Entziehungsversuche aus der Wehrmacht / Peter Pirker. – Ilustr. – Opombe z bibliografijo: str. 115–116.
V: "Da machen wir nicht mehr mit ---" / Thomas Geldmacher ... [et al.] (Hg.). – Wien : Mandelbaum, 2010. – ISBN 978-3-85476-341-3. – Str. 103–116.
COBISS.SI-ID 1944020

206.
PIRKER, Peter, 1970–
        Gegen das "Dritte Reich" : Sabotage und transnationaler Widerstand in Österreich und Slovenien 1938–1940 / Peter Pirker. – Klagenfurt ; Wien : Kitab, 2010. – 280 str. : ilustr. ; 24 cm
Bibliografija: str. 267–275. – Kazalo
ISBN 978-3-902585-65-3 ISBN 3-902585-65-X
COBISS.SI-ID 255647232

207.
PIRKER, Peter, 1970–
        Widerstand und Volksgemeinschaft im deutschsprachigen Teil Kärntens = Odpor in narodna skupnost v nemškem predelu Koroške / Peter Pirker. – Besedilo v nem. in prevod v slov. – Opombe z bibliografijo na dnu str.
V: Widerstand gegen Faschismus und Nationalsozialismus im Alpen-Adria-Raum / Brigitte Entner, Augustin Malle, Valentin Sima (izd./Hg.). – Klagenfurt ; Wien = Celovec ; Dunaj : Drava, cop. 2011. – ISBN 978-3-85435-650-9. – Str. 97–116 ; 253–269.
COBISS.SI-ID 1989076

208.
RETTL, Lisa
        "Jetzt, da ich weiss, dass wir Slowenen unsere richtige Führung haben, wird mich der Hitler nicht mehr sehen!" : Desertion im Rahmen des Kärntner Partisanenkampfes / Lisa Rettl. – Ilustr. – Opombe z bibliografijo: str. 102.
V: "Da machen wir nicht mehr mit ---" / Thomas Geldmacher ... [et al.] (Hg.). – Wien : Mandelbaum, 2010. – ISBN 978-3-85476-341-3. – Str. 94–102.
COBISS.SI-ID 1943764

209.
RULITZ, Florian Thomas
        Die Tragödie von Bleiburg und Viktring : Partisanengewalt in Kärnten am Beispiel der antikommunistischen Flüchtlinge im Mai 1945 / Florian Thomas Rulitz. – Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras = Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva, cop. 2011 (Klagenfurt : Hermagoras Verein = Celovec : Mohorjeva družba). – 420 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm
Bibliografija: str. 317–348
ISBN 978-3-7086-0616-3
COBISS.SI-ID 7570206

210.
RUTAR, Borut
        Krik mačehe : pripravljeni atentat primorske organizacije TIGR na fašističnega diktatorja Mussolinija v Kobaridu 20. septembra 1938 / Borut Rutar. – 1. izd. – Celovec : Mohorjeva, 2011 (v Celovcu : Mohorjeva družba). – 230 str. : ilustr. ; 24 cm
700 izv. – V imenu časti / Boris Pahor: str. 7–8. – Bibliografija: str. 229–230
ISBN 978-3-7086-0538-8
COBISS.SI-ID 254912512

211.
SCHELLANDER, Julija
        Auf den Spuren slowenischer Geschichte in Wien : Wiener Impressionen = Po sledovih slovenske zgodovine na Dunaju : dunajske impresije / Julija Schellander, Milan Obid. – 1. Aufl. – Wien : Wiener Volkshochschule, 2010. – 122 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Wiener Impressionen = Dunajske impresije) (Edition Volkshochschule) (Wiener Kulturmosaik)
Besedilo v nem. in prevod v slov. – Für eine offene, internationale und weltbürgerliche Stadt / Hubert Christian Ehalt: str. 13–16. – Za odprto, mednarodno in svetovljansko mesto / Hubert Christian Ehalt: str. 77–80. – Bibliografija: str. 121
ISBN 978-3-900799-81-6
COBISS.SI-ID 1973972

212.
SCHOBER, Franz Josef
        Vom Leben an der Grenze = O življenju ob meji / Franz Josef Schober ; [prevod Barbara Predin]. – 1. Aufl. – Graz : Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark ; Laafeld : Pavelhaus = Potrna : Pavlova hiša, 2009. – 2 zv. : ilustr. ; 21 cm. – (Wissenschaftliche Schriftenreihe des Pavelhauses = Znanstvena zbirka Pavlove hiše ; Bd. = knj. 13)
Bibliografija: str. 289–303. – Vsebina: Teil 1: 289 str. ; Teil 2: 307 str.
ISBN 978-3-900181-32-1
COBISS.SI-ID 63789569

213.
SIMA, Valentin
        Das Peršman-Massaker in der Erinnerungspolitik und seine justizielle Untersuchung = Pokol pri Peršmanu v politiki spominjanja in njegova sodnijska preiskava / Valentin Sima. – Besedilo v nem. in slov. – Bibliografske opombe.
V: Widerstand gegen Faschismus und Nationalsozialismus im Alpen-Adria-Raum / Brigitte Entner, Augustin Malle, Valentin Sima (izd./Hg.). – Klagenfurt ; Wien = Celovec ; Dunaj : Drava, cop. 2011. – ISBN 978-3-85435-650-9. – Str. 117–127, 270–279.
COBISS.SI-ID 1989332

214.
STERGAR, Janez, 1948–
        Die Auswanderung von Österreichern nach Jugoslawien nach der Kärntner Volksabstimmung 1920 / Janez Stergar, Danijel Grafenauer ; aus dem Slowenischen von Erwin Köstler. – Portreti. – Bibliografija: str. 32–33.
V: Zwischenwelt. – ISSN 1606-4321. – Jg. 27, Nr. 1/2 (2010), str. 29–33.
COBISS.SI-ID 11686989

215.
ŠTIH, Peter
        Knežji kamen kot simbol / Peter Štih. – Ilustr.
V: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. – ISSN 1024-1493. – (2011), str. 95–97.
COBISS.SI-ID 1966804

216.
WIESFLECKER, Peter
        Zahomec – vas "za holmcem" : pripombe k zgodovini kraja v Spodnji Zilji / Peter Wiesflecker ; iz nemščine prevedla Andrea Haberl-Zemljič. – Ilustr. – Opombe z bibliografijo: str. 94.
V: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. – ISSN 1024-1493. – (2011), str. 88–94.
COBISS.SI-ID 1966548

217.
ZABLATNIK, Ana
        Man soll das sein, was man ist : Ana Zablatnik im Gespräch mit Michael Kerbler. – Klagenfurt ; Celovec : Wieser, cop. 2010. – 48 str. ; 22 cm. – (Gehört gelesen ; 08)
– – Man soll das sein, was man ist [Zvočni posnetek]. – 1 CD (55 min, 16 sek) ; 12 cm
ISBN 978-3-85129-882-6
COBISS.SI-ID 1947604


NASLOVNO KAZALO

 


IMENSKO KAZALO

 


PREDMETNO KAZALO